กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 385 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ขยายเวลาการใช้บังคับมาครั้งหนึ่งแล้ว โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปเป็นครั้งที่สองมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฎว่าสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางพลับ ตำบลหัวโพธิ์ ตำบลศรีสำราญ ตำบลสองพี่น้อง ตำบลต้นตาล ตำบลเนินพระปรางค์ และตำบลบางเลน อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ ผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดให้ใช้ผังเมืองรวมบังคับในท้องที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปและได้เคย ขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวมาแล้วครั้งหนึ่งแล้วตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 365 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่เป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้น ใช้บังคับสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 127 (พ.ศ. 2535) ฯ เป็นครั้งที่สอง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอน 74 ก หน้า 22 วันที่ 19 ตุลาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update