กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 378 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไข เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการใช้ บังคับมาครั้งหนึ่งแล้ว โดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 367 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปเป็นครั้งที่สองมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฎว่าสภาพการณ์ และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลบางช้าง ตำบลแควอ้อม ตำบลอัมพวา ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา และตำบลบ้านปรก ตำบลขันแตก ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2535) ออกตามความใน พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ 2518 กำหนดให้ใช้ผังเมืองรวมบังคับในท้องที่ดังกล่าวได้ เปลี่ยนแปลงไป และได้เคยขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวมาครั้งหนึ่ง แล้วตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 367 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่เป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมได้ทันภายในระยะ เวลาที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 129 (พ.ศ. 2535) ฯ เป็นครั้งที่สอง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 74 ก หน้า 26 วันที่ 19 ตุลาคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update