กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 56 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานทางหลวง พ.ศ. 2485

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานทางหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบางวาด ในท้องที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) อนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนด ให้ทางน้ำชลประทาน อ่างเก็บน้ำบางวาด ในท้องที่ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็นค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2581 บัญญัติให้ทาง น้ำชลประทานต้องกำหนอโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 80 ก หน้า 24 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update