กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 57 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานทางหลวง พ.ศ. 2484 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานทางหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานทางหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ทางน้ำชลประทานลำบริบูรณ์ จากฝายโก่งแระ ในท้องที่ตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
ข้อ 2 ให้ทางน้ำชลประทานลำตะคอง จากฝั่งซ้าย ฝายโก่งแระ ในท้องที่ตำบลขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา และฝั่งขวาในท้องที่ตำบลโคกกรวด อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) อนุรักษ์ จุรีมาศ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ได้บัญญัติให้ทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 80 ก หน้า 26 วันที่ 5 พฤศจิกยน 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update