กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ตราเครื่องหมายของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีลักษณะเป็นรูปคล้ายพระปรางค์วัดอรุณราชวราราม เบื้องบนมีรูปคล้ายเครื่องบินบินผ่านพระปรางค์ เบื้องล่างมีรูปคล้ายเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ทั้งสามอย่างนี้อยู่ภายในวงกลม ในขอบวงกลมด้าน บนมี อักษรว่า "ททท" ในขอบวงกลมด้านล่างมีอักษรว่า "TOURISM AUTHORITY OF THAILAND" ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันท์ นายกรัฐมนตรี

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจาก ได้มีการปรับปรุงองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ให้เป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย พระราชบัญญัติ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 เรียกโดยย่อว่า"ททท" และในพระราชบัญญัติดังกล่าวให้ออกกฎกระทรวงกำหนดตราเครื่องหมาย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 96 ตอนที่ 156 ก หน้า 8 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update