กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แต่งตั้งให้เป็นไปตามแบบที่ 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งให้ เป็นไปตามแบบที่ 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัวให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวม หมวกขนาด 3x4 เซนติเมตร
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้แต่งตั้ง
ให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยแต่งตั้งจากพนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2522
:: (ลงชื่อ) ชาญชัย ลี้ถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือเนื่องจาก มาตรา 7 (4)แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 กำหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจออกกฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือออกบัตรประจำตัวของพนักงานเจ้าหน้าที่ และ มาตรา 69 แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ ดังกล่าวเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 96 ตอนที่ 162 ก หน้า 2 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2522)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update