กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพ ในพื้นที่สนามบินดอนเมืองของกองทัพอากาศ และบริเวณใกล้เคียง ในท้องที่แขวงตลาดบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้
(1) บริเวณสนามบินดอนเมือง มีเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟาก ตะวันออก ตรง กม. 25.463 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 30 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ระยะ 345 เมตร ถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม. 25.565 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 360 เมตร
จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะ 464 เมตร ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม. 26.029 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 350 เมตร
จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะ 64 เมตร ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออก ตรง กม.26.031 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 412 เมตร
จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 348 เมตร ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิตฟากตะวันออก ตรง กม.25.683 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 448 เมตร
จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 284 เมตร ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนจันทรุเบกษาตรง กม. 0.520
จากหลักเขตที่ 6 เลียบถนนจันทรุเบกษา ฟากเหนือ ไปทางทิศตะวันออก ถึง หลักเขตที่ 7 ซึ่งตั้งอยู่ฟากเหนือของถนนจันทรุเบกษาตรง กม. 0.792
จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ระยะ 228 เมตร ถึงหลัก เขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.25.525 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 990 เมตร
จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 254 เมตร ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.25.721 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 830 เมตร
จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ระยะ 490 เมตร ถึงหลัก เขตที่ 10 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.25.819 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1268 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 10 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ระยะ 4830 เมตร ถึงหลักเขตที่ 11 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.164 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1218 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 11 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 72 เมตร ถึงหลักเขตที่ 12 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดี รังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม. 21.131 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1148 เมตร
จากหลักเขตที่ 12 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ เหนือ ระยะ 64 เมตร ถึงหลักเขตที่ 13 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.194 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 1136 เมตร
จากหลักเขตที่ 13 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ ตะวันตก ระยะ 215 เมตร ถึงหลักเขตที่ 14 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.155 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 925 เมตร
จากหลักเขตที่ 14 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ ใต้ ระยะ 90 เมตร ถึงหลักเขตที่ 15 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟาก ตะวันออก ตรง กม.21.066 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 936 เมตร
จากหลักเขตที่ 15 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ ตะวันตก ระยะ 274 เมตร ถึงหลักเขตที่ 16 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.20.992 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 674 เมตร
จากหลักเขตที่ 16 เป็นเส้นเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ เหนือ ระยะ 39 เมตร ถึงหลักเขตที่ 17 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.029 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 668 เมตร
จากหลักเขตที่ 17 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทางทิศ ตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะ 318 เมตร ถึงหลักเขตที่ 18 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน วิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.007 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 351 เมตร
จากหลักเขตที่ 18 เป็นเส้นตรงเลียบแนวเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 80 เมตร ถึงหลักเขตที่ 19 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนน วิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.088 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 348 เมตร
จากหลักเขตที่ 19 เป็นเส้นตรงเลียนแบบเขตรั้วกองทัพอากาศด้านใต้ ไปทาง ทิศตะวันตก ระยะ 300 เมตร ถึงหลักเขตที่ 20 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.072 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 48 เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 20 เป็นเส้นขนานระยะ 48 เมตรกับศูนย์กลางถนน วิภาวดีรังสิต ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 380 เมตร ถึงหลักเขตที่ 21 ซึ่งตั้งอยู่ ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม. 21.458 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 48 เมตร
จากหลักเขตที่ 21 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ระยะ 15 เมตร ถึงหลัก เขตที่ 22 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.458 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 33 เมตร
จากหลักเขตที่ 22 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 500 เมตร ถึงหลักเขตที่ 23 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.962 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 50 เมตร
จากหลักเขตที่ 23 เป็นเส้นตรงตามแนวเส้นตั้งฉากกับศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ไปทางทิศตะวันตก ระยะ 29 เมตร ถึงหลักเขตที่ 24 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันออก ตรง กม.21.962 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 21 เมตร
จากหลักเขตที่ 24 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ระยะ 3501 เมตร บรรจบกับหลักเขตที่ 1
(2) บริเวณสถานีกำจัดน้ำโสโครก มีเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 25 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.25.938 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 509 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 26 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.26.000 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 390 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 26 เป็นเส้นขนาน ระยะ 717 เมตร กับทางรถ ไฟสายเหนือ ไปทางทิศใต้ ถึงหลักเขตที่ 27 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.25.356 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 109 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 27 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 28 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟาก ตะวันตก ตรง กม.25.345 เส้นตั้งฉาก ระยะ 224 เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 28 เลียบริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบหลักเขตที่ 25
(3) บริเวณโรงไฟฟ้า มีเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 29 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.24.825 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 234 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 30 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.24.836 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 109 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 30 เป็นเส้นขนาน ระยะ 109 เมตร กับถนน วิภาวดีรังสิต ไปทางทิศใต้ ระยะ 551 เมตร ถึงหลักเขตที่ 31 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลาง ถนนวิภาวดีรังสิต ตรง กม.24.274 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 109 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 31 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 32 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากร ฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟาก ตะวันตก ตรง กม.24.274 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 234 เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 32 เลียบริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ไปทางทิศเหนือ บรรจบกับหลักเขตที่ 29
(4) บริเวณที่ทำการฝ่ายประปา มีเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 33 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.23.910 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 24 เมตร เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันออก ถึงหลักเขตที่ 34 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์ กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.23.910 ตามแนวเส้นตั้งฉากระยะ 88 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 34 เป็นเส้นขนาน ระยะ 88 เมตร กับถนน วิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ไปทางทิศใต้ ระยะ 110 เมตร ถึงหลักเขตที่ 35 ซึ่งตั้งอยู่ห่าง จากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.23.806 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 88 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 35 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ระยะ 160 เมตร ถึงหลักเขตที่ 36 ซึ่งตั้งอยู่ริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออก ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดี รังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.23.838 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 234 เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 36 เลียบริมคลองเปรมประชากรฝั่งตะวันออกไป ทางทิศเหนือ ระยะ 90 เมตร บรรจบกับหลักเขตที่ 33
(5) บริเวณคลังเชื้อเพลิง มีเขตดังนี้
ด้านเหนือ ตั้งแต่หลักเขตที่ 37 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.22.201 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 182 เมตร เป็นเส้นตรงไป ทางทิศตะวันออก ระยะ 104 เมตร ถึงหลักเขตที่ 38 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดี รังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.22.201 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 80 เมตร
ด้านตะวันออก จากหลักเขตที่ 38 เป็นเส้นขนานระยะ 80 เมตร กับถนนวิภาวดี รังสิต ฟากตะวันตก ระยะ 230 เมตร ไปทางทิศใต้ถึงหลักเขตที่ 39 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจาก ศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรง กม.21.970 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 80 เมตร
ด้านใต้ จากหลักเขตที่ 39 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก และ 104 เมตร ถึงหลักเขตที่ 40 ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากศูนย์กลางถนนวิภาวดีรังสิต ฟากตะวันตก ตรงหลัก กม. 21.970 ตามแนวเส้นตั้งฉาก ระยะ 182 เมตร
ด้านตะวันตก จากหลักเขตที่ 40 เป็นเส้นขนาน ระยะ 182 เมตร กับถนน วิภาวดีรังสิต ไปทางทิศเหนือ ระยะ 230 เมตร บรรจบกับหลักเขตที่ 37
ดังปรากฏในแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้
ตามเส้นแนวเขตที่กล่าวไว้ ให้มีหลักย่อยปักไว้เพื่อแสดงแนวเขตตามสมควร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2524
:: (ลงชื่อ) ชุมพล ศิลปอาชา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่สมควรกำหนดเขตท่าอากาศยานกรุงเทพเพื่อประโยชน์ในการดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ซึ่งตาม มาตรา 4 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ ท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 กำหนดให้รัฐมนตรี มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดเขตท่าอากาศยานได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 98 ตอนที่ 135 หน้า 1 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2524)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update