กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออก กฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 พ.ศ. (2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ขณะนี้ยังไม่สมควรนำกฎกระทรวงที่ออกตามความใน มาตรา 25 แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับกับผู้รับงานก่อสร้างควบคุมจนกว่าจะถึงระยะเวลาที่เหมาะสมและได้มีการพิจารณา โดยรอบคอบแล้ว สมควรยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 ที่ออกตาม มาตรา 25 มาแล้ว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 101 ตอนที่ 63 ก หน้า 33 วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update