กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 20 (2) แห่งพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในการพิจารณาวินิจฉัยข้อพิพาทของ คชก. ตำบล หรือคชก. จังหวัด
ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดยื่นคำร้องขอต่อ คชก. ตำบล หรือ คชก. จังหวัด แล้วแต่กรณี ให้มีการรังวัดทำแผนที่การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานที่ ให้ผู้ยื่นคำร้องขอวาง ค่าใช้จ่าย ดังนี้
(1) จำนวนค่าใช้จ่ายตามที่ คชก. ตำบล หรือ คชก. จังหวัดแล้วแต่กรณี พิจารณากำหนดตามความจำเป็นในแต่ละกรณี ทั้งนี้ ต้องไม่เกินจำนวนค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายจริง
(2) ถ้าจำเป็นต้องให้ส่วนราชการหรือผู้เชี่ยวชาญดำเนินการจำนวนค่าใช้จ่าย ที่ผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องวาง ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎหรือระเบียบว่าด้วยการนั้น
ถ้าคู่กรณีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดร้องขอต่อ คชก. ตำบลหรือคชก. จังหวัด ให้เสนอ คดีต่อศาลให้มีคำพิพากษาบังคับตามคำวินิจฉัยของ คชก. ตำบล หรือ คชก. จังหวัด ให้ผู้ยื่นคำร้องขอวางค่าใช้จ่ายสำหรับค่าฤชาธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในการดำเนินคดีนั้น ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาแพ่ง
ข้อ 2 จำนวนค่าใช้จ่ายซึ่งผู้ยื่นคำร้องขอจะต้องวางตาม ข้อ 1 ให้วางต่อเลขานุการ คชก.ตำบล หรือเลขานุการ คชก.จังหวัด ภายในสิบห้าวันนับแต่วันยื่นคำร้องขอ
ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอตาม ข้อ 1 เป็นคนยากจนไม่สามารถวางค่าใช้จ่ายและประสงค์จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องวางค่าใช้จ่าย ให้ยื่นคำร้องขอ เพื่อรับการยกเว้นไม่ต้องวางค่าใช้จ่ายพร้อมกับคำร้องขอตาม ข้อ 1
เมื่อ คชก. ตำบล หรือ คชก. จังหวัด แล้วแต่กรณี พิจารณาคำร้องขอตามวรรคหนึ่งแล้ว เห็นว่าผู้ยื่นคำร้องขอนั้นเป็นคนยากจนไม่มีทรัพย์สินพอจะวางค่าใช้จ่าย ดังกล่าว จะอนุญาตให้ผู้ยื่นคำร้องขอนั้นได้รับการยกเว้นไม่ต้องวางค่าใช้จ่ายก็ได้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) ณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 20 (2) บัญญัติว่าหลักเกณฑ์ และวิธีการเกี่ยวกับจำนวนค่าใช้จ่าย การวางค่าใช้จ่าย และการยกเว้นไม่ต้องวางค่าใช้จ่าย สำหรับกรณีที่ต้องมีการรังวัดทำแผนที่ การตรวจบุคคล วัตถุ หรือสถานที่หรือมีการร้อง ขอให้เสนอคดีต่อศาลให้มีคำพิพากษาบังคับตามคำวินิจฉัยของ คชก. ตำบล หรือ คชก. จังหวัด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 69 ก หน้า 9 วันที่ 31 พฤษภาคม 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update