กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดประสงค์จะขอเช่าที่ทิ้งว่างไว้ โดยเจ้าของไม่ได้ให้เช่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์อย่างอื่น หรือทำประโยชน์เพียงเล็กน้อย ไม่สมควรแก่สภาพของที่ดินเพื่อทำนา ให้ยื่นคำขอต่อ คชก. ตำบล ซึ่งนานั้นตั้งอยู่ในเขตตามแบบ ชน. 1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 เมื่อได้รับคำขอตาม ข้อ 1 ให้ คชก.ตำบล แจ้งการขอเช่านา ให้เจ้าของนาหรือตัวแทนทราบเป็นหนังสือ โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนภายในสามสิบวันนับแต่วัน ได้รับคำขอ
ข้อ 3 ถ้าเจ้าของนาหรือตัวแทนมีข้อคัดค้านประการใดต่อการขอเช่านา ให้ยื่นคำคัดค้านพร้อมทั้งเหตุผลต่อ คชก. ตำบล ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งตาม ข้อ 2 ตามแบบ ชน. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ถ้าเจ้าของนาหรือตัวแทนมิได้ยื่นคำคัดค้านภายในเวลาที่กำหนด ตามวรรคหนึ่งให้ถือว่าเจ้าของนาหรือตัวแทนไม่คัดค้าน
ข้อ 4 เมื่อเจ้าของนาหรือตัวแทนยื่นคำคัดค้านแล้ว หรือระยะเวลากำหนดไว้ ในการยื่นคำคัดค้านได้ล่วงพ้นไปแล้ว ให้คชก. ตำบล ทำการไต่สวนคำขอและคำคัดค้าน ถ้ามีและให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
ข้อ 5 ให้ คชก. ตำบล แจ้งคำวินิจฉัยพร้อมด้วยเหตุผล ให้เจ้าของนาหรือตัวแทนและผู้ขอเช่าเพื่อทำนาทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีคำวินิจฉัย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527
:: ณรงค์ วงศ์วรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
:: พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก พระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 55 บัญญัติว่าหลักเกณฑ์และวิธีการขอเช่านาที่ทิ้งไว้โดยไม่ได้ให้เช่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์อย่างอื่น หรือทำประโยชน์ เพียงเล็กน้อย ไม่สมควรแก่สภาพของที่ดิน ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 69 ก หน้า 11 วันที่ 31 พฤษภาคม 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update