กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของ กฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
"กฏกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2523 เป็นต้นไป"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) ประชุม รัตนเพียร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก กระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งทางบกไม่เกินอัตราท้าย พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 อันเป็นวันที่กฏกระทรวงดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้สมควรกำหนดวันใช้บังคับของกฏกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติการขน ส่งทางบก พ.ศ. 2522 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2523 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ.เล่มที่ 101 ตอนที่ 119 ก หน้า 12 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update