กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การขอรับใบอนุญาตใช้เรือ ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือยื่น คำขอรับใบอนุญาตใช้เรือตามแบบพิมพ์ของกรมเจ้าท่าต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาต พร้อมด้วยเอกสารหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) สำเนาหรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว บุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศ ของเจ้าของเรือในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นบุคคลธรรมดา
(2) สำเนาหรือรูปถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้เป็นเจ้าของเรือ ในกรณีที่เจ้าของเรือเป็นนิติบุคคล
(3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือ
(ก) ในกรณีที่เป็นเรือที่ต่อหรือซื้อภายในประเทศ
1. ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือ หรือผู้รับจ้างต่อเรือ หรือผู้ขายเรือ แล้วแต่กรณี
2. ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์อื่นที่เพียงพอแก่การต่อเรือ หรือบันทึกรับรองของเจ้าของเรือ ในกรณีที่เจ้าของเรือได้ต่อขึ้นเอง และมีขนาดไม่เกินหนึ่ง ตันกรอส
(ข) ในกรณีที่เป็นเรือที่ต่อหรือซื้อจากต่างประเทศ
1. ใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือ หรือผู้รับจ้างต่อเรือ หรือหนังสือสัญญาซื้อขายเรือ
2. หลักฐานการนำเข้าในราชอาณาจักรจากกรมศุลกากร
3. ถ้าเป็นเรือที่ได้จดทะเบียนเรือไว้แล้วในต่างประเทศ ต้องมีหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือ จากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ของประเทศนั้น
(4) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักร ให้แสดงใบเสร็จรับเงิน ของผู้ขายเครื่องจักรหรือคำรับรองจากเจ้าของเรือถึงการได้มาซึ่งกรรมสิทธ์ในเครื่องจักร
ในกรณีตัวแทนเจ้าของเรือเป็นผู้ยื่นคำขอตามวรรคหนึ่ง ให้แนบสำเนา หรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตร ประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างประเทศของตัวแทนเจ้าของเรือ และสำเนา หรือรูปถ่ายหนังสือแต่งตั้งผู้แทนพร้อมกับเอกสารหลักฐานตาม (1) หรือ (2) แล้วแต่กรณีด้วย
ในกรณีการยื่นคำขอรับใบอนุญาต ใช้เรือสำหรับเรือที่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือแล้ว ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานตาม (3) และ (4) เว้นแต่กรณีที่เรือนั้น เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือตาม ข้อ 3 ให้ยื่นหลักฐานตาม 3 ของ (ข) ด้วย
ข้อ 2 ในการยื่นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือตาม ข้อ 1 (3) และ (4) หากหลักฐานนั้นเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือจะต้อง จัดการแปลเป็นภาษาไทยแนบมาพร้อมกับหลักฐานนั้นด้วย
ข้อ 3 ในการยื่นคำขอตาม ข้อ 1 ถ้าเจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือไม่ สามารถนำหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือตาม 3 ของ ข้อ 1 (ข) มาแสดงได้ เนื่องจากเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ออกให้ไม่ทัน ให้ระบุเหตุผลความจำเป็นต้องใช้เรือไว้ ในคำร้องท้ายคำขอให้ชัดเจน พร้อมกับแนบหนังสือรับรองว่าได้ดำเนินการขอถอนทะเบียน เรือแล้ว แต่เรื่องยังอยู่ในระหว่างดำเนินการมาด้วย ในกรณีเช่นนี้ เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตใช้เรือให้ก่อนก็ได้
ใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งให้มีอายุไม่เกินหกเดือน
การขอใบอนุญาตใช้เรือใหม่ในกรณีใบอนุญาตใช้เรือตามวรรคหนึ่งหมดอายุให้ กระทำได้จนกว่าจะได้รับหนังสือรับรองการอนุญาตให้ถอนทะเบียนเรือ แต่รวมอายุใบอนุญาตใช้เรือทุกคราวแล้วต้องไม่เกินสิบสองเดือน
ข้อ 4 เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจะออกใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือลำใด ได้ต่อเมื่อเรือลำดังกล่าวได้รับใบสำคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือแล้ว
ใบอนุญาตใช้เรือให้ใช้แนบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้ ให้ยื่น ณ สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ เจ้าของเรือมีภูมิลำเนาอยู่ หรือจะยื่นที่กองทะเบียนเรือกรมเจ้าท่าก็ได้
ข้อ 6 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) พันโท สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 142 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 บัญญัติให้รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดแบบใบอนุญาตใช้เรือ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการขอรับใบอนุญาตใช้เรือและการออกใบอนุญาตใช้เรือ ฉะนั้น เพื่อกำหนดแบบ ตลอดจนหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 193 หน้า 9 วันที่ 25 กันยายน 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update