กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 28 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (5) ของวรรคหนึ่ง แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2523) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และให้ ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ
(ก) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งประจำทางต่อเส้นทางหนึ่ง ตลอด ปี ฉบับละ 5,000 บาท เฉพาะคราว ฉบับละ 500 บาท
(ข) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ตลอดปี ฉบับละ 5,000 บาท เฉพาะคราว ฉบับละ 500 บาท
(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งส่วนบุคคล ตลอดปี ฉบับละ 4,000 บาท เฉพาะคราว ฉบับละ 300 บาท"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ได้กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศไว้ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน สมควรแก้ไขค่าธรรมเนียมเสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 193 หน้า 14 วันที่ 25 กันยายน 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update