กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 25 วรรคสอง วรรคสาม และ มาตรา 28 วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจำทาง หรือประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ให้กระทำได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
ข้อ 2 การประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ให้กระทำได้เฉพาะบุคคลดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
ข้อ 3 ในกรณีที่บุคคลตาม ข้อ 1 และ ข้อ 2 มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ บุคคลดังกล่าวต้องมีสำนักงานสาขาหรือสำนักงานตัวแทนจดทะเบียนตามกฎหมายไทยและตั้งอยู่ในประเทศไทย
ข้อ 4 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจำทาง หรือประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัททุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ช) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ซ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
(ณ) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป
(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณี
(ฎ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 1 ตรา (ถ้ามี)
(ข) ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
(ค) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป
(ง) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
(จ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองรถ ในกรณีที่มีรถอยู่แล้วในวันยื่นคำขอ
 
  ข้อ 5 ผู้ใดประสงค์จะประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทยพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคนซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(จ) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ฉ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
(ช) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.10 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัททุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวของบุคคล ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมาย ว่าด้วยบัตรประจำตัวประชาชน หรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ช) ตัวอย่างรอยตราประทับของผู้ยื่นคำขอ 2 ตรา (ถ้ามี)
(ซ) ตัวอย่างเครื่องหมายประจำรถ
(ฌ) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป
(ญ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ
ข้อ 6 ในกรณีที่หลักฐานตาม ข้อ 4 และ ข้อ 5 เป็นภาษาต่างประเทศ จะต้องส่งคำแปลเป็นภาษาไทย ซึ่งมีการรับรองความถูกต้องโดยหน่วยงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง เป็นเวลาไม่เกินกว่าหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมาด้วย
ข้อ 7 ใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศประเภทการขนส่งประจำทาง ประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง หรือประเภทการขนส่งส่วนบุคคลตามกฎกระทรวงนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด
ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งประจำทางหรือประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้
(1) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัททุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของบริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ช) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(2) องค์การของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาล หรือตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
(ก) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ข) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ค) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
ข้อ 9 ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอต่อนายทะเบียนกลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตร ประจำตัวของบุคคลซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(จ) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ฉ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ช) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
(2) บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์และกรรมการของบริษัททุกคน ซึ่งรับรองไว้ไม่เกินหกเดือน
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัททุกคน
(ค) สำเนาหรือภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวของบุคคล ซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนตามกฎหมายว่าด้วย บัตรประจำตัวประชาชนหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการของบริษัททุกคน
(ง) สำเนาหรือภาพถ่ายทะเบียนบ้านของกรรมการของ บริษัททุกคน
(จ) รายชื่อและสัญชาติของผู้ถือหุ้นทุกคน และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถือ
(ฉ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
(ช) รูปถ่ายสำนักงานและสถานที่เก็บรถ ขนาด 7.60 x 12.70 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน อย่างละ 2 รูป (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ซ) หลักฐานแสดงกรรมสิทธ์หรือสิทธิการใช้สถานที่เก็บรถ (ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง)
(ฌ) ใบอนุญาตประกอบการขนส่งหรือใบแทน
ข้อ 10 ให้นำความใน ข้อ 6 มาใช้บังคับแก่การยื่นหลักฐานประกอบคำขอต่อ อายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ตาม ข้อ 8 และ ข้อ 9 โดยอนุโลม
ข้อ 11 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ตามกฎกระทรวงนี้ ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
ข้อ 12 ในกรณีที่ใบอนุญาตสูญหาย ถูกทำลายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศยื่นคำขอรับใบแทนใบอนุญาตต่อนายทะเบียน กลางตามแบบของกรมการขนส่งทางบก โดยกรอกข้อความเป็นภาษาไทย พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจแห่งท้องที่ที่ใบอนุญาตนั้นสูญหาย สำหรับกรณีใบอนุญาตดังกล่าวสูญหายภายในประเทศ หรือหลักฐานการรับแจ้งความของหน่วยงานที่มี อำนาจในการรับแจ้งความสำหรับกรณีใบอนุญาตดังกล่าวสูญหายในต่างประเทศพร้อมด้วยใบ อนุญาตที่ถูกทำลายหรือชำรุด แล้วแต่กรณี
หลักฐานการรับแจ้งความของหน่วยงานที่มีอำนาจในการรับแจ้งความ สำหรับ กรณีใบอนุญาตดังกล่าวสูญหายในต่างประเทศตามวรรคหนึ่ง ต้องมีการรับรองความถูกต้อง โดยหน่วยงานซึ่งได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียนกลาง
การอนุญาตคำขอใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ 13 เพื่อประโยชน์แก่นายทะเบียนกลางในการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับ ลักษณะของรถในใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงนี้ ให้นำลักษณะของรถที่จะได้รับอนุญาตให้ใช้ในการประกอบการขนส่งตาม ข้อ 9 (1) และ (2) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 14 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงนี้ หากจะนำรถที่จดทะเบียนในต่างประเทศมาใช้ประกอบการขนส่งรถนั้นต้องมีสภาพมั่นคงแข็งแรง มีเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในกฎหมาย ว่าด้วยการขนส่งทางบก เว้นแต่จะมีอนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่งกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 15 ผู้ขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งระหว่างประเทศตามกฎกระทรวงนี้ ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติทั้งหลายแห่งกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ทั้งนี้ เท่าที่ไม่ขัดต่อ อนุสัญญาหรือข้อตกลงระหว่างประเทศในส่วนที่เกี่ยวกับการขนส่ง และอนุสัญญาหรือข้อตกลง ระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่จะทำการขนส่งนั้น


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2530
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 25 วรรคสอง วรรคสาม และ มาตรา 28 วรรคสี่ แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติว่า การขออนุญาตและการอนุญาตให้ประกอบการขนส่งระหว่างประเทศ ประเภทการขนส่งประจำทาง ประเภทการขนส่งไม่ประจำทาง และหรือประเภทการขนส่งส่วนบุคคล และการขอต่ออายุใบอนุญาตและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 193 หน้า 16 วันที่ 25 กันยายน 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update