กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบัที่ 9 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1-15

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 39 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การกู้เงินภายในประเทศ ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ซึ่งเรียกว่า "เงินกู้ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2502" มีจำนวนไม่เกินสี่ร้อยแปดสิบสี่ล้านบาท
ข้อ 2 เงินกู้ครั้ง 6 พ.ศ. 2502 นี้ จะชำระต้นเงินคืนภายในสิบห้าปีนับแต่วันที่พันธบัตรเงินกู้รายนี้ออกจำหน่าย
ข้อ 3 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2502 เป็นพันธบัตรชนิดจ่ายเงินแก่ผู้ถือ มีดอกเบี้ยอัตราร้อยละแปดต่อปี ออกจำหน่ายตามราคาที่ตราไว้ และมีชนิดราคาต่อไปนี้
(ก) ชนิดราคาฉบับละ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ก.1 เป็นต้นไป
(ข) ชนิดราคาฉบับละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ข.1 เป็นต้นไป
(ค) ชนิดราคาฉบับละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ค.1 เป็นต้นไป
(ง) ชนิดราคาฉบับละ 100 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ง.1 เป็นต้นไป
ข้อ 4 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2502 ออกจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2502 เป็นต้นไป จนกว่าจะประกาศหยุด และจำหน่าย ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
ข้อ 5 พันธบัตรเงินกู้ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2502 ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และมิให้ถือว่าพันธบัตรฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา จะได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรนั้นแล้ว
ข้อ 6 เมื่อได้รับคำเสนอขอซื้อพันธบัตรพร้อมด้วยเงินเต็มความราคาที่ขอซื้อแล้ว ธนาคารแห่งประเทศไทยจะออกใบสำคัญชั่วคราวแทนพันธบัตรให้ผู้ซื้อยึดถือไว้ก่อน เพื่อแลกเปลี่ยนกับพันธบัตรซึ่งจะจ่ายให้ภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ซื้อพันธบัตรก็ได้
ข้อ 7 การจ่ายดอกเบี้ย ให้จ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคมและวันที่ 15 พฤศจิกายน ทุกปี ตลอดเวลาที่พันธบัตรยังมีอายุอยู่
ดอกเบี้ยงวดที่หนึ่งของผู้ซื้อพันธบัตรแต่ละรายให้คำนวณตั้งแต่วันที่ธนาคาร แห่งประเทศไทยได้รับชำระราคาพันธบัตรถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยตามวรรค 1
การจ่ายดอกเบี้ยในกรณีที่มีพันธบัตรให้จ่ายแลกเปลี่ยนกับบัตรดอกเบี้ย
ข้อ 8 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2512 เป็นต้นไป กระทรวงการคลังจะชำระต้นเงินของพันธบัตรทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีชำระต้นเงินของพันธบัตรแต่บางส่วน ให้กระทำโดยวิธีจับสลาก
ข้อ 9 ในการชำระต้นเงินของพันธบัตรฉบับใด ให้กระทำได้ต่อเมื่อได้รับเวนคืนพันธบัตรฉบับนั้นพร้อมทั้งบัตรดอกเบี้ยทุกฉบับที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หากบัตรดอกเบี้ยฉบับ ใดขาดจำนวนไป ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยหักจำนวนเงินตามบัตรดอกเบี้ยฉบับนั้น ๆ ออกจากต้นเงินที่พึงชำระเงินให้แก่ผู้ถือพันธบัตร
ข้อ 10 กระทรวงการคลังจะจ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติเงินกู้ให้แก่ ธนาคารคณะกรรมการจังหวัด หรือผู้ที่กระทรวงการคลังมอบหมายให้ปฏิบัติงานในการจำหน่าย พันธบัตร ในอัตรา 1 ใน 4 ส่วนของ 1 ใน 100 แห่งจำนวนเงินที่จำหน่ายพันธบัตรก็ได้
ข้อ 11 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ผู้ซื้อพันธบัตรหรือผู้มีกรรมสิทธิในพันธบัตรจะขอ จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรที่ตนซื้อหรือมีกรรมสิทธิ์ไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็ได้ และถ้าประสงค์จะถอนการจดบัญชีนั้นหรือจะโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรนั้นเมื่อใดก็ให้ทำได้ เว้นแต่ในระหว่างระยะเวลา 15 วัน ก่อนกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตาม ข้อ 7
การจดบัญชี การถอนการจดบัญชี และการโอนกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร ให้ทำตามระเบียบและวิธีการซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 12 พันธบัตรซึ่งได้จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์ตาม ข้อ 11 เจ้าของกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรมีสิทธิขายพันธบัตรนั้นได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ในราคาต้นเงินของพันธบัตรนั้น ตามระเบียบและวิธีการซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด สำหรับพันธบัตรซึ่งระยะ เวลาถือพันธบัตรนับแต่วันที่ได้จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์จนถึงวันขายยังไม่ถึง 10 ปี ให้เป็นไปตามอัตราส่วนลดต่อไปนี้ ระยะเวลาถือพันธบัตรนับแต่วันที่ได้ จดบัญชีแสดงกรรมสิทธิ์จนถึงวันขายส่วนลด ไม่ถึง 6 เดือน ร้อยละ 8 ต่อปี 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 1 ปี " 5 "
1 ปี " 2 ปี " 4.5 "
2 ปี " 3 ปี " 4 "
3 ปี " 4 ปี " 3.5 "
4 ปี " 5 ปี " 3 "
5 ปี " 6 ปี " 2.5 "
6 ปี " 7 ปี " 2 "
7 ปี " 8 ปี " 1.5 "
8 ปี " 9 ปี " 1 "
9 ปี " 10 ปี " 0.5 "
การขายพันธบัตรตามความในวรรคแรก ห้ามขายในระหว่างระยะเวลา 15 วัน ก่อนกำหนดจ่ายดอกเบี้ยตาม ข้อ 7
ข้อ 13 ในการประกอบธุรกิจทั้งปวงเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้ เศษของหนึ่งสตางค์ ให้ปัดทิ้ง
ข้อ 14 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกพันธบัตร และจัดการเงินกู้ราย นี้แทนกระทรวงการคลัง
ข้อ 15 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตรเท่าที่จ่ายจริง
(ข) ค่าธรรมเนียมการจัดการเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.5 ของจำนวนเงิน ค่าพันธบัตรที่จำหน่ายได้ จำนวนเงินดอกเบี้ยที่จ่ายและจำนวนเงินที่ชำระต้นเงินของ พันธบัตร ในปีที่แล้วมา และร้อยละ 0.125 ของจำนวนเงินผ่านบัญชีซื้อขายพันธบัตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
:: (ลงชื่อ) โชติ คุณะเกษม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงการคลัง เห็นเป็นการสมควรที่จะกู้เงินมาสำหรับใช้จ่ายในราชการ โดยการจำหน่ายพันธบัตร ตาม พระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวง เพื่อให้การกู้เงินได้สำเร็จลุล่วงไป
(ร.จ. เล่ม 76 ตอนที่ 29 หน้าที่ 1 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2502)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update