กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2502) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 และประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 39 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 และให้ใช้ ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ตามความต้องการของกระทรวงการคลัง และมีกำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตร
กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืน ตามความในวรรคก่อนจะขยายออกไปอีกครั้งละหนึ่งปี แต่ไม่เกินห้าปี นับแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรได้ก็แต่โดยความตกลงของกระทรวงการคลัง และผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตร"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2500) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 และให้ใช้ความ ต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 การจ่ายดอกเบี้ยให้จ่ายเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และให้จ่ายในวันที่ชำระต้นเงินของพันธบัตรคืน
ดอกเบี้ยให้คำนวณตั้งแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรถึงวันที่ชำระต้นเงิน ของพันธบัตรคืน
ในกรณีที่มีการขยายกำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนตาม ข้อ 3 วรรคสอง ผู้มีกรรมสิทธิ์ในพันธบัตรจะขอรับดอกเบี้ยสำหรับพันธบัตรที่มีอายุครบรอบปีหนึ่ง ๆ ก็ได้"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2502
:: (ลงชื่อ) สุนทร หงส์ลดารมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2501) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงินเพื่อการบูรณะและวิวัฒนาการแห่งประเทศ พ.ศ. 2499 กำหนดขยายเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ออกไปได้ 1 ปี ซึ่งจะครบกำหนด ชำระคืนในเดือน พฤษภาคม 2502 แต่เพื่อความเหมาะสมในด้านงบประมาณสมควรที่จะขยายเวลาชำระคืนต้นเงินให้นานออกไปอีก จึงจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกล่าว
(ร.จ. เล่ม 76 ตอนที่ 53 หน้าที่ 111 วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2502)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update