กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-19

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 และ มาตรา 16ทวิ แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2482 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก
(1) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(2) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 2)
(3) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความใน มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 3)
(4) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 4)
(5) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 5)
(6) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และ พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 6)
(7) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 7)
(8) กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 (ฉบับที่ 8)
(9) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 9) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(10) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 10) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(11) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 11) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(12) กฎกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 12) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(13) กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(14) กฎกระทรวง ฉบับที่ 14 (พ.ศ. 2492) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(15) กฎกระทรวง ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2493) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
(16) กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
ข้อ 2 ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปนี้เป็นการเล่นในบัญชี ก.ท้าย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
บาการา
ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปนี้เป็นการเล่นในบัญชี ข.ท้าย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
สะบ้าทอย
สะบ้าชุด
ข้อ 4 ให้ผู้ดำรงตำแหน่งต่อไปนี้เป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเล่นการพนัน ตามบัญชี ข.ท้ายพระราชบัญญัติ และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยง โชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตาม มาตรา 8
(1) นายตำรวจชั้นสัญญาบัตรประจำท้องที่ซึ่งดำรงตำแหน่งสารวัตรขึ้นไป สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
(2) นายอำเภอท้องที่หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี ทั้งนี้ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก. การพนันต่อไปนี้ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตออกใบอนุญาตได้
(1) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์สวีป หรือ บุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย
(2) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์สวีปหรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย
(3) ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม และไพ่ต่าง ๆ เว้นแต่ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ
(4) ดวด
(5) ข้องอ้อย
(6) สะบ้าทอย
(7) สะบ้าชุด
ข. การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อผู้บังคับบัญชาดังต่อไปนี้ได้สั่งอนุมัติให้ ออกได้แล้ว (ก) ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล สำหรับจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี (ข) ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับจังหวัดอื่นนอกจากจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี
(1) ให้สัตว์ต่อสู้กัน
(2) ชกมวย มวยปล้ำ
(3) ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ
(4) บิลเลียด
(5) การจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพ
ค. การพนันต่อไปนี้ ให้ออกใบอนุญาตได้เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้สั่งอนุมัติให้ออกได้แล้ว
(1) แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ
(2) ชี้รูป
(3) โยนห่วง
(4) โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
(5) ตกเบ็ด
(6) จับสลากโดยวิธีใด ๆ
(7) ยิงเป้า
(8) ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ
(9) เต๋าข้ามด่าน
(10) หมากแถว
(11) หมากหัวแดง
(12) บิงโก
(13) สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
(14) แข่งม้าหรือแข่งสัตว์อื่น ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย
(15) วิ่งวัวคน ซึ่งมีการเล่นโตแตไลเซเตอร์สวีป หรือ บุ๊เมกิง รวมอยู่ด้วย
(16) โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(17) สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(18) บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
(19) ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
 
  ข้อ 5 กำหนดอายุใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข.ต้องไม่เกินจำนวนวัน และต้องอยู่ภายในกำหนดเวลาดังต่อไปนี้
(ก) การพนันต่อไปนี้ต้องไม่เกินหนึ่งวันและให้เล่นได้ภายในกำหนดเวลา
การพนัน - กำหนดเวลา
1. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน ซึ่งไม่มีการเล่น - โตแตไลเซเตอร์ สวีป หรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย - 7 ถึง 19 นาฬิกา
2. วิ่งวัวคน - 7 ถึง 19 นาฬิกา
3. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ - 7 ถึง 19 นาฬิกา
4. ข้องอ้อย - 7 ถึง 19 นาฬิกา
5. ชกมวย มวยปล้ำ - 12 ถึง 24 นาฬิกา
6. ชี้รูป - 7 ถึง 24 นาฬิกา
7. โยนห่วง - 7 ถึง 24 นาฬิกา
8. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ - 7 ถึง 24 นาฬิกา
9. ตกเบ็ด - 7 ถึง 24 นาฬิกา
10. จับสลากโดยวิธีใด ๆ - 7 ถึง 24 นาฬิกา
11. ยิงเป้า - 7 ถึง 24 นาฬิกา
12. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ - 7 ถึง 24 นาฬิกา
13. เต๋าข้ามด่าน - 7 ถึง 24 นาฬิกา
14. หมากแกว - 7 ถึง 24 นาฬิกา
15. หมากหัวแดง - 7 ถึง 24 นาฬิกา
16. บิงโก - 7 ถึง 24 นาฬิกา
17. สะบ้าทอย - 7 ถึง 24 นาฬิกา
18. สะบ้าชุด - 7 ถึง 24 นาฬิกา
19. การเล่นต่าง ๆ ซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกันซึ่งมีการเล่น - โตแตไลเซเตอร์ รวมอยู่ด้วย - 12 ถึง 20 นาฬิกา
20. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง - 12 ถึง 20 นาฬิกา
21. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง - 12 ถึง 20 นาฬิกา
22. ไพ่นกกระจอก ไพ่ต่อแต้ม ไพ่ต่าง ๆ วันอาทิตย์ - 12 ถึง 24 นาฬิกา
วันอื่น - 18 ถึง 24 นาฬิกา
23. ดวด วันอาทิตย์ - 12 ถึง 24 นาฬิกา
วันอื่น - 18 ถึง 24 นาฬิกา
(ข) การพนันต่อไปนี้ต้องไม่เกินจำนวนวันนับ จากวันออกใบอนุญาตถึงวันออกสลาก ถ้ากำหนดการออกสลากไว้หลายคราวจนถึงเวลาออกสลากครั้งสุดท้าย และการออกสลากคราวเดียวหรือหลายคราวนั้น ถ้าทำในประเทศไทยต้องอยู่ภายในเวลา 7 ถึง 24 นาฬิกา ในวันที่กำหนดไว้
1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
2. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ขยายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
(ค) บิลเลียด ต้องไม่เกินหนึ่งเดือนนับจากวันออกใบอนุญาต และให้เล่นได้ภายใน เวลา 17 ถึง 23 นาฬิกา
ข้อ 6 กำหนดอายุใบอนุญาตการจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้นับแต่วันที่เจ้าพนักงานออกใบอนุญาตจนถึงวันที่ เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตกำหนดให้ตามที่เห็นสมควร และการเสี่ยงโชคแต่ละคราวต้องอยู่ ภายในเวลา 7 ถึง 24 นาฬิกา แห่งวันที่กำหนดไว้
ข้อ 7 การพนันตามบัญชี ข.ดังต่อไปนี้ให้ออกใบอนุญาตให้เล่นได้เฉพาะในงานรื่นเริงสาธารณะ หรืองานนักขัตฤกษ์หรือในโอกาสพิเศษอื่นเท่านั้น
1. ชี้รูป
2. โยนห่วง
3. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ
4. ตกเบ็ด
5. จับสลากโดยวิธีใด ๆ
6. ยิงเป้า
7. ปาหน้าคนปาสัตว์หรือสิ่งใด ๆ
8. เต๋าข้ามด่าน
9. หมากแถว
10. หมากหัวแดง
11. บิงโก
ข้อ 8 การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องทำรายงานจำนวนยอดเงินรายรับและรายจ่ายในวันหนึ่ง ๆ ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตในวันรุ่งขึ้นทุกวัน
1. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 9 การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ เมื่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตเรียกร้อง ผู้รับใบอนุญาตต้องยื่นบัญชีรายการแสดงเงินยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อ
1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
2. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
ข้อ 10 การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องแจ้งต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้ทราบสถานที่ วันและเวลาที่จะออกสลากอย่างน้อยสามวันก่อนวันออกสลากและ ให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตให้หลักฐานไว้เป็นสำคัญว่าได้รับแจ้งความนั้นแล้ว
1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชค ให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
2. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ข้อ 11 การพนันตามบัญชี ข. ดังต่อไปนี้ ผู้รับใบอนุญาตต้องทำบัญชีการจำหน่าย และให้เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต มีอำนาจตรวจบัญชีนั้นได้
1. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยงโชคให้เงิน หรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง
2. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
3. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
4. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง
5. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีปซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมายของประเทศที่จัดนั้น
ข้อ 12 ให้กำหนดภาษีตาม มาตรา 16 วรรค 1 และ มาตรา 16ทวิ ดังต่อไปนี้
(1) ผู้รับใบอนุญาตการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียภาษีดังนี้
(ก) ในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ 10 " แห่งยอดรายรับก่อนหักรายจ่าย
(ข) ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5
(2) ผู้รับใบอนุญาตเล่นบุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง เสียภาษีดังนี้
(ก) ในจังหวัดพระนคร และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ 10 " แห่งยอดรายรับ ซึ่งหักรายจ่ายแล้ว
(ข) ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5
(3) ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งสลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใดที่เสี่ยง โชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง สวีป หรือขายสลากกินแบ่ง สลาก กินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขั้นโดยชอบด้วยกฎหมายของ ประเทศนั้น เสียภาษีดังนี้
(ก) ในจังหวัดพระนคร แห่งยอดราคาสลาก และจังหวัดธนบุรี ร้อยละ 10 " ซึ่งมีผู้รับซื้อ
(ข) ในจังหวัดอื่น ร้อยละ 5 ก่อนหักรายจ่าย
นอกจากภาษีดังกล่าวแล้วให้ผู้รับใบอนุญาตเสียภาษีเพิ่มขึ้นตาม มาตรา 16 วรรค 2 อีกร้อยละสองครึ่ง แห่งยอดที่ต้องเสีย เพื่อเป็นรายได้ของเทศบาลแห่งท้องที่ที่เล่นการพนันตามใบอนุญาต
ข้อ 13 การพนันตามบัญชี ข.ดังต่อไปนี้ให้จัดขึ้นได้โดยไม่ต้องมีใบอนุญาต
(1) ไพ่บริดช์ ซึ่งเล่นในสมาคมระหว่างสมาชิกหรือบุคคลที่สมาคมอนุญาต หรือเล่น ในบ้านระหว่างญาติมิตร โดยสมาคมผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บ หรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น
(2) บิลเลียด เพื่อความรื่นเริงในสมาคม โดยสมาคมเก็บค่าเกมตามสมควรหรือในเคหะสถาน โดยผู้จัดให้มีการเล่นหรือเจ้าบ้าน แล้วแต่กรณี มิได้เรียกเก็บหรือรับผลประโยชน์ในทางตรงหรือทางอ้อมจากการเล่นนั้น
(3) วิ่งวัวคน ซึ่งไม่มีการเล่นโตแตไลเซเตอร์ สวีปหรือบุ๊กเมกิง รวมอยู่ด้วย ชกมวย มวยปล้ำ ซึ่งกรมพลศึกษาหรือแผนกศึกษาธิการในส่วนภูมิภาคจัดให้มีขึ้นระหว่างนักเรียน
ข้อ 14 เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตอาจผ่อนผันการอนุญาตให้ผิดไปจากลักษณะ ข้อ จำกัดหรือเงื่อนไขที่กำหนดหลังใบอนุญาตได้ แต่เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงมหาดไทย แล้ว
ข้อ 15 ผู้ใดประสงค์จะจัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข.หรือการจัดให้มีการแถม พกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตาม มาตรา 8 ให้ทำคำขอตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ ยื่นต่อเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตประจำท้องที่
ข้อ 16 ภายใต้บังคับ ข้อ 19 ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข. และใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชคโดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพตาม มาตรา 8 ให้ใช้แบบพิมพ์ตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 17 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้เล่นการพนันตามบัญชี ข.ให้กำหนด ดังนี้
การพนัน - ค่าธรรมเนียม
1. การเล่นซึ่งให้สัตว์ต่อสู้หรือแข่งกัน -
(ก) ชนโค กระบือ แพะ แกะ - วันละ 200 บาท
(ข) ให้สัตว์อื่นนอกจาก โค กระบือ แพะ แกะ ต่อสู้ - กัน - วันละ 100 บาท
(ค) แข่งม้า - ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี -เที่ยวละ 100 บาท
ในจังหวัดอื่น -เที่ยวละ 10 บาท
(ง) แข่งสัตว์อื่นนอกจากม้า -เที่ยวละ 10 บาท
2. วิ่งวัวคน - วันละ 50 บาท
3. ชกมวย มวยปล้ำ - วันละ 20 บาท
4. แข่งเรือพุ่ง แข่งเรือล้อ - วันละ 50 บาท
5. ชี้รูป -วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
6. โยนห่วง -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
7. โยนสตางค์หรือวัตถุใด ๆ ลงในภาชนะต่าง ๆ -วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
8. ตกเบ็ด -วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
9. จับสลากโดยวิธีใด ๆ -วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
10. ยิงเป้า -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
11. ปาหน้าคน ปาสัตว์ หรือสิ่งใด ๆ -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
12. เต๋าข้ามด่าน -วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
13. หมากแกว -วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
14. หมากหัวแดง -วงหนึ่ง วันละ 100 บาท
15. บิงโก -วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
16. สลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือการเล่นอย่างใด - ที่เสี่ยงโชคให้เงินหรือประโยชน์อย่างอื่นแก่ผู้เล่นคน - ใดคนหนึ่ง - ครั้งละ 1,000 บาท
17. โตแตไลเซเตอร์ สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง - ในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี -วงหนึ่ง วันละ 2,000 บาท
ในจังหวัดอื่น -วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
18. สวีป สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง - ครั้งละ 200 บาท
19. บุ๊กเมกิง สำหรับการเล่นอย่างใดอย่างหนึ่ง -วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท
20. ขายสลากกินแบ่ง สลากกินรวบ หรือสวีป ซึ่งไม่ได้ - ออกในประเทศไทย แต่ได้จัดให้มีขึ้นโดยชอบด้วย - ของประเทศที่จัดนั้น - ครั้งละ 200 บาท
21. ไพ่ -
(ก) ไพ่นกกระจอก -วงหนึ่ง วันละ 300 บาท
(ข) ไพ่โป๊กเกอร์ ไพ่เผ -วงหนึ่ง วันละ 1,000 บาท
(ค) ไพ่ผ่องจีน ไพ่ซีเซ็ก -วงหนึ่ง วันละ 200 บาท
(ง) ไพ่อื่น ๆ -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
ถ้าเล่นระหว่างญาติมิตรในเคหะ -สถานอันมิใช่ร้านค้าและมิใช่การ -เล่นประจำ วงหนึ่ง วันละ 25 บาท
22. ดวด -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
23. บิลเลียด -โต๊ะหนึ่ง เดือนละ 100 บาท
24. ข้องอ้อย -วงหนึ่ง วันละ 50 บาท
25. สะบ้าทอย -วงหนึ่ง วันละ 10 บาท
26. สะบ้าชุด -วงหนึ่ง วันละ 10 บาท
ข้อ 18 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจัดให้มีการแถมพกหรือรางวัลด้วยการเสี่ยงโชค โดยวิธีใด ๆ ในการประกอบกิจการค้าหรืออาชีพให้กำหนด ดังนี้
กำหนดอายุใบอนุญาต - ค่าธรรมเนียม
1 วัน - 100 บาท
ไม่เกิน 7 วัน - 200 บาท
ไม่เกิน 1 เดือน - 500 บาท
ไม่เกิน 6 เดือน - 2,000 บาท
ไม่เกิน 1 ปี - 3,000 บาท
ข้อ 19 บรรดาแบบพิมพ์คำร้องขออนุญาตจัดให้มีการเล่นการพนันและใบอนุญาต ให้จัดให้มีการเล่นการพนันตามบัญชี ข.ตามแบบที่แนบท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2490) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 เมื่อได้แก้ไขให้เป็นไป ตามกฎกระทรวง ให้คงใช้ได้ต่อไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2503


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) พลเอก ป.จารุเสถียร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือเนื่องจากค่าธรรมเนียมการอนุญาต ให้เล่นการพนันประเภทต่าง ๆ ที่เรียกเก็บอยู่ในขณะนี้ยังนับว่าอยู่ในอัตราต่ำ แบบคำร้องและใบอนุญาตยังไม่เหมาะสม อำนาจการสั่งอนุมัติให้เล่นการพนันได้ตามความร้ายแรงของการพนัน เดิมมิได้กำหนดไว้เป็นกฎกระทรวง ทั้งกฎกระทรวงที่ใช้อยู่ในขณะนี้ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงมาแล้ว รวม 15 ฉบับด้วยกัน เป็นการไม่สะดวกแก่การปฎิบัติ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงกฎกระทรวงในเรื่องนี้แล้วประมวลรวมเป็นฉบับเดียวกัน
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 66 หน้าที่ 551 วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update