กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การกู้เงินภายในประเทศ ตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 เรียกว่า "เงินกู้ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2503" มีจำนวนไม่เกินหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านบาท
ข้อ 2 เงินกู้ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2503 ให้ออกเป็นพันธบัตรเงินกู้ชนิดจ่ายแก่ผู้ถือออกจำหน่ายตามราคาที่ตราไว้ มีอัตราดอกเบี้ยและชนิดราคา ดังนี้
(1) อัตราดอกเบี้ยร้อยละสามต่อปี จำนวนเงิน 500,000,000 บาท
(ก) ชนิดราคาฉบับละ 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ก.1 เป็นต้นไป
(ข) ชนิดราคาฉบับละ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ข.1 เป็นต้นไป
(ค) ชนิดราคาฉบับละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ค.1 เป็นต้นไป
(ง) ชนิดราคาฉบับละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ง.1 เป็นต้นไป
(2) อัตราดอกเบี้ยร้อยละสองต่อปี จำนวนเงิน 925,000,000 บาท
(ก) ชนิดราคาฉบับละ 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ จ.1 เป็นต้นไป
(ข) ชนิดราคาฉบับละ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ฉ.1 เป็นต้นไป
(ค) ชนิดราคาฉบับละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ช.1 เป็นต้นไป
(ง) ชนิดราคาฉบับละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ซ.1 เป็นต้นไป
กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบในการขอกู้เป็นคราว ๆ ว่าเป็นการขอกู้สำหรับพันธบัตรเงินกู้รายใด
ข้อ 3 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ตามความต้องการของกระทรวงการคลัง และมีกำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนภายในสิบห้าปี นับแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรเงินกู้
กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนตามความในวรรคก่อน จะขยายออกไปอีกก็ได้ โดยความตกลงของกระทรวงการคลังและผู้ถือพันธบัตรเงินกู้
ข้อ 4 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และมิให้ถือว่า พันธบัตรเงินกู้ฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แต่งตั้งขึ้นโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรเงินกู้นั้นแล้ว
ข้อ 5 การจ่ายดอกเบี้ยให้จ่ายในวันที่ 1 พฤษภาคม และวันที่ 1 พฤศจิกายน ทุกปี ตลอดเวลาที่พันธบัตรเงินกู้ยังมีอายุอยู่
ดอกเบี้ยงวดที่หนึ่งให้คำนวณตั้งแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรได้ ถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ย ตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีการชำระต้นเงินคืนก่อนกำหนดเวลา ให้คำนวณดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตั้ง แต่วันถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดที่แล้วจนถึงวันที่มีการชำระต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้คืน
ข้อ 6 กระทรวงการคลังจะชำระต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้คืนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดเวลาชำระต้นเงินเดือนก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือพันธบัตรเงินกู้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 7 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกพันธบัตรเงินกู้และจัดการเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 8 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรเงินกู้รายนี้ให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรเงินกู้เท่าที่จ่ายจริง
(2) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับพันธบัตรเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของจำนวนเงินค่าพันธบัตรเงินกู้ที่จำหน่ายได้ ดอกเบี้ยจ่ายและต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้ที่ชำระคืน
ข้อ 9 ในการประกอบธุรกิจทั้งปวงเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) สุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงการคลัง เห็นเป็นการสมควรที่จะกู้เงินเพื่อให้ได้เงินมา สำหรับไถ่ถอนตั๋วเงินคลังบางส่วนและชำระคืนเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารแห่งประเทศไทย โดยการจำหน่ายพันธบัตรตาม พระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้การกู้เงินดังกล่าวได้สำเร็จลุล่วงไป
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 99 หน้าที่ 1 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update