กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 20 และ มาตรา 28 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง พ.ศ. 2503 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ใดจะส่งยางออกนอกราชอาณาจักร ให้ยื่นคำขอชำระเงินสงเคราะห์ ตามแบบ ก.ส.ย.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ ต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ประจำท้องที่ที่ผู้ส่งยางออกประกอบการค้ายางอยู่ พร้อมด้วยเงินสงเคราะห์ตามอัตราที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ข้อ 2 เจ้าของสวนยางผู้ใดประสงค์จะขอรับการสงเคราะห์เพื่อการปลูกแทน ให้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ตามแบบ ก.ส.ย.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้ต่อเจ้าพนักงานสงเคราะห์ประจำท้องที่ที่สวนยางนั้น ตั้งอยู่ภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการประกาศกำหนดเป็นรายปี
เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณารายงานการสำรวจตรวจสอบ เพื่อการปลูกแทน ของเจ้าพนักงานสงเคราะห์ตามแบบ ก.ส.ย.3 ท้ายกฎกระทรวงนี้แล้ว ให้แจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือให้ผู้ยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ทราบ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) พลเอก สุรจิต จารุเศรนี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้ประกาศใช้ พระราชบัญญัติ กองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางแล้ว แต่ยังมิได้กำหนดระเบียบและวิธีการสำหรับผู้ส่งยางออกนอกราชอาณาจักรให้เสียเงินสงเคราะห์ และยังมิได้กำหนดระเบียบ และวิธีการสำหรับเจ้าของสวนยางที่จะขอรับการสงเคราะห์ จึงเห็นสมควรกำหนดระเบียบดังกล่าวเพื่อเป็นแนวปฏิบัติต่อไป
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 99 หน้าที่ 12 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update