กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 ข้อที่ 1-10

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 มาตรา 6 และ มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 การกู้เงินภายในประเทศตาม มาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 เรียกว่า "เงินกู้ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503" มีจำนวนไม่เกินหกร้อยล้านบาท
ข้อ 2 เงินกู้ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2503 ให้ออกเป็นพันธบัตรเงินกู้ชนิดจ่ายเงินแก่ผู้ถือ ออกจำหน่ายตามราคาที่ตราไว้ มีอัตราดอกเบี้ยร้อยละสามครึ่งต่อปี และมีชนิดราคา ดังนี้
(ก) ชนิดราคาฉบับละ 1,000,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ก.1 เป็นต้นไป
(ข) ชนิดราคาฉบับละ 100,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ข.1 เป็นต้นไป
(ค) ชนิดราคาฉบับละ 10,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ค.1 เป็นต้นไป
(ง) ชนิดราคาฉบับละ 1,000 บาท เริ่มตั้งแต่หมายเลขที่ ง.1 เป็นต้นไป
ข้อ 3 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ตามความต้องการของกระทรวงการคลัง และมีกำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนภายในสิบปี นับแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรเงินกู้
กำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนตามวรรคก่อน จะขยายออกไปอีกก็ได้โดยความตกลงของกระทรวงการคลังและผู้ถือพันธบัตรเงินกู้
ข้อ 4 พันธบัตรเงินกู้รายนี้ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้ และมิให้ถือว่าพันธบัตรเงินกู้ฉบับใดสมบูรณ์ เว้นแต่พนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แต่งตั้ง โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ได้ลงลายมือชื่อกำกับในพันธบัตรเงินกู้นั้นแล้ว
ข้อ 5 การจ่ายดอกเบี้ย ให้จ่ายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์และวันที่ 1 สิงหาคม ทุกปี ตลอดเวลาที่พันธบัตรเงินกู้ยังมีอายุอยู่
ดอกเบี้ยงวดที่หนึ่งให้คำนวณ ตั้งแต่วันที่จำหน่ายพันธบัตรเงินกู้ได้จนถึงวันที่จ่ายดอกเบี้ยตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีการชำระต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้คืนก่อนกำหนดเวลา ให้คำนวณดอกเบี้ยงวดสุดท้ายตั้งแต่วันถึงกำหนดจ่ายดอกเบี้ยงวดที่แล้ว จนถึงวันที่มีการชำระต้นเงินคืน
ข้อ 6 กระทรวงการคลังจะชำระต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้คืนทั้งหมด หรือแต่บางส่วนก่อนกำหนดเวลาชำระต้นเงินคืนก็ได้ โดยประกาศให้ผู้ถือพันธบัตรเงินกู้ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ข้อ 7 ผู้ซื้อหรือผู้ถือพันธบัตรเงินกู้รายนี้จะขอจดบัญชีพันธบัตรเงินกู้นั้นไว้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยตามระเบียบ และวิธีการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดก็ได้
ข้อ 8 ให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ออกพันธบัตรเงินกู้และจัดการเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้
ข้อ 9 ให้กำหนดค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคารแห่งประเทศไทย ดังต่อไปนี้
(ก) ค่าใช้จ่ายในการออกพันธบัตร เท่าที่จ่ายจริง
(ข) ค่าธรรมเนียมในการจัดการเกี่ยวกับเงินกู้ในอัตราร้อยละ 0.0625 ของ จำนวนเงินค่าพันธบัตรเงินกู้ที่จำหน่ายได้ ดอกเบี้ยที่จ่ายและต้นเงินของพันธบัตรเงินกู้ที่ชำระคืน
ข้อ 10 ในการประกอบธุรกิจทั้งปวงเกี่ยวกับเงินกู้รายนี้เศษของหนึ่งสตางค์ ให้ปัดทิ้ง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2503
:: (ลงชื่อ) สุนทร หงส์ลดารมภ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากกระทรวงการคลังเห็นเป็นการสมควรกู้เงินมาเพื่อใช้จ่ายในงบประมาณแผ่นดินตาม พระราชบัญญัติ กู้เงิน พ.ศ. 2502 จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงเพื่อให้การกู้เงินได้สำเร็จลุล่วงไป
(ร.จ. เล่ม 77 ตอนที่ 103 หน้าที่ 1 วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2503)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update