กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเลิกความใน (1) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2521) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การค้าข้าว พ.ศ. 2489 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(1) หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ฉบับละ 20,000 บาท
เว้นแต่หนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าวส่งไป จำหน่ายต่างประเทศที่มีเงื่อนไขให้ส่งข้าวไปจำหน่ายต่างประเทศได้เฉพาะประเทศที่มี ชายแดนติดต่อกับประเทศไทยโดยมีมูลค่าการส่งออกไม่เกินวันละ 50,000 บาท ฉบับละ 2,000 บาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) สุบิน ปิ่นขยัน พลตรีประมาณ อดิเรกสาร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวง ฉบับนี้ คือ เนื่องจาก"มูลค่าการส่งออกสูงสุดต่อวัน" สำหรับหนังสืออนุญาตให้ประกอบการค้าข้าวประเภทค้าข้าว ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศได้เฉพาะประเทศที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศไทยที่กำหนด ไว้ไม่เกิน วันละ 20,000 บาท โดยให้เสียค่าธรรมเนียมหนังสืออนุญาต ฉบับละ 2,000 บาทนั้น ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน สมควรแก้ไขการกำหนดมูลค่าการส่งออก ฯ ดังกล่าว โดยเพิ่มเป็นไม่เกินวันละ 50,000 บาท จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 217 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 16 ธันวาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update