กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 30 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 32 (10) แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ในการออกใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทาง ให้นายทะเบียนโดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับสีของรถไว้ในใบอนุาตด้วย


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) มนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากในปัจจุบันปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางหลายรายนำรถที่มีสีเหมือนหรือคล้ายคลึง กับสีของรถของบริษัทขนส่ง จำกัด ไปใช้ทำการขนส่งในลักษณะ เช่นเดียวหรือคล้ายกับการประกอบการขนส่งประจำทาง สมควรให้นายทะเบียนโดยอนุมัติ ของคณะกรรมการกำหนด เงื่อนไขเกี่ยวกับสีของรถไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่ง ไม่ประจำทาง เพื่อมิให้มีการใช้สีรถเหมือนหรือคล้ายคลึงกันดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบควบุคม และ ป้องกันมิให้มีการนำรถไปใช้โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และเนื่องจาก มาตรา 32 (10) แห่ง พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 บัญญัติให้การกำหนดเงือนไขอื่นเพื่อให้นายทะเบียน โดยอนุมัติของคณะกรรมการกำหนดไว้ในใบอนุญาตประกอบการขนส่งไม่ประจำทางนั้น ต้องกระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 219 หน้า 442 วันที่ 22 ธันวาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update