กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 และ มาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต คือ
ด้านเหนือ - เส้นเล็งตรงผ่านยอดเขาบนแหลมน้ำบ่อ ณ จุดซึ่งอยู่ สูง 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางไปยังกระโจมไฟ บนเกาะตะเภาน้อย
ด้านตะวันออก - เส้นเล็งตรงผ่านกระโจมไฟบนเกาะตะเภาน้อยไปยังยอด เขาบนแหลมพันวา ณ จุดซึ่งอยู่สูง 65 เมตร จากระดับ น้ำทะเลปานกลาง


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) มนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากรัฐบาลได้ก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกที่บริเวณอ่าวขาม ใกล้เกาะตะเภาใหญ่ จังหวัดภูเก็ต ตามแผนและโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกชายฝั่งทะเลอันดามัน สมควรกำหนดทะเล อาณาเขตบริเวณท่าเรือน้ำลึกดังกล่าวเป็นเขตท่าเรือ เพื่อควบคุมความปลอดภัยในการเดินเรือและป้องกันการกระทำอันก่อให้เกิดความไม่สะดวก หรือกีดขวางต่อการเดินเรือ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 238 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 30 ธันวาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update