กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฏกระทรวงนี้
"บริษัทเงินทุน" หมายความว่า บริษัทเงินทุนที่จะได้รับใบอนุญาตตามกฏกระทรวงนี้
ข้อ 2 การออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ให้ออกเพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้ว ได้เพียงบริษัทเดียว
ข้อ 3 บริษัทมหาชนจำกัดที่จะขอรับใบอนุญาตจะต้องมีกระทรวงการคลังถือหุ้น ในระยะแรกร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว
ข้อ 4 บริษัทมหาชนจำกัดได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ตามกฏกระทรวงนี้อย่างน้อยต้องมีวัตถุประสงค์ในการเข้าประมูลหรือแข่งขันราคาหรือรับซื้อหรือรับโอน สินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนที่ถูกระงับการดำเนินกิจการและไม่อาจแก้ไขหรือ ฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานไว้ด้วย
ข้อ 5 ในการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ให้กำหนดเงื่อนไขไว้ดังต่อไปนี้
(1) ให้กระทรวงการคลังขายหุ้นที่กระทรวงการคลัง ถืออยู่ทั้งหมดในบริษัทเงินทุนดังกล่าว ให้แก่ธนาคารพาณิชย์ที่จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงการคลัง ลงวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541 เรื่อง การให้ใบอนุญาตประกอบการธนาคารพาณิชย์ โดยไม่ชักช้า
(2) เมื่อได้ดำเนินการตาม (1) แล้ว การขายหุ้นของบริษัทเงินทุนตั้งแต่ร้อย ละห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วให้แก่ผู้ลงทุนจะกระทำได้เมื่อผู้ลงทุน มีคุณสมบัติและ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้
(ก) ไม่เป็นหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลาย
(ข) ไม่เป็นลูกหนี้ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน
(ค) ไม่เคยมีประวัติเสียหาย หรือดำเนินกิจการใดที่มีลักษณะอันเป็นการหลอกลวง หรือแสดงถึงการขาดความรับผิดชอบหรือความรอบคอบหรือสะท้อนถึงวิธีการทำธุรกิจ ที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่น่าเชื่อถือ แต่สำหรับกรณีนิติบุคคลหากได้มีการแก้ไขการดำเนินกิจการ หรือการทำธุรกิจจนสะท้อนให้เห็นถึงการทำธุรกิจที่เป็นธรรม หรือมีความน่าเชื่อถือแล้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจพิจารณาผ่อนผันคุณสมบัติ หรือลักษณะต้องห้ามให้แก่นิติบุคคลรายนั้นได้
(ง) มีฐานะทางการเงินมั่นคง และสามารถสนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่บริษัทเงินทุนได้ ในกรณีผู้ลงทุนเป็นนิติบุคคลจะต้องมีผลการดำเนินงานดี
(จ) ในกรณีผู้ลงทุนเป็นสถาบันการเงินต่างชาติ จะต้องเป็นสถาบันการเงินขนาดใหญ่ มีชื่อเสียง ที่จดทะเบียนในประเทศที่มีมาตรฐานการกำกับควบคุมสถาบันการเงินเป็นอย่างดีและน่าเชื่อถือ และต้องเป็นสถาบันการเงินที่มีอันดับความน่าเชื่อถือ ตามการจัดอันดับของสถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือชั้นนำอีกด้วย
ในกรณีที่มีเหตุผลสมควรเพื่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงิน ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีอำนาจผ่อนผันคุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามตาม (2) ให้แก่ผู้ลงทุนรายหนึ่งรายใดได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พิเชษฐ พันธุ์วิชาติกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือจากการที่ คณะกรรมการองค์การเพื่อเพื่อการปฏิรูประบบสถาบันการเงินพิจารณาแล้วเห็นว่าบริษัทเงินทุน และบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ถูกสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการจำนวนหนึ่งไม่อาจ แก้ไขหรือฟื้นฟูฐานะหรือการดำเนินงานได้เพื่อรองรับการแก้ไขปัญหาสถาบันการเงินที่ ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการเป็นการถาวรดังกล่าว รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างระบบสถาบันการเงินให้มีความมั่นคงแข็งแรง จึงสมควรออกกฎกระทรวงเพื่อให้บริษัทมหาชนจำกัด ที่มีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้นในระยะแรกในอัตราร้อยละเก้าสิบห้าของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ประกอบธุรกิจเงินทุนโดยบริษัทดังกล่าวต้องมีวัตถุประสงค์ในการประมูลหรือแข่งขันราคา หรือรับซื่อหรือรับโอนสินทรัพย์ของบริษัทเงินทุนที่ถูกสั่งระงับการดำเนินกิจการด้วย และโดยที่ มาตรา 7 และ มาตรา 8 แห่ง พระราชบัญญัติ การประกอบธุรกิจเงินทุนธุรกิจหลักทรัพย์ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ พ.ศ. 2522 กำหนดให้การขอความเห็นชอบและการให้ความเห็นชอบ และการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทมหาชน จำกัดเพื่อประกอบธุรกิจเงินทุน และการขอใบอนุญาติและการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจเงินทุน ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(เล่ม 115 ตอนที่ 4 ก หน้า 11 วันที่ 21 มกราคม 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update