กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2527) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ข้อที่ 1-7

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 และ มาตรา 30 แห่ง พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"การสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดน" หมายความว่า การเรียกรวมกำลังของกองอาสารักษาดินแดนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะใช้อาวุธหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 2 ผู้บังคับบัญชามีอำนาจที่จะสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนได้ ดังนี้
(1) ผู้บัญชาการสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดน ได้ทั่วราชอาณาจักร
(2) ผู้บังคับการจังหวัดสั่งใช้กำลัง ของกองอาสารักษาดินแดนได้ภายในเขตพื้นที่ของจังหวัด
(3) ผู้บังคับกองร้อยสั่งใช้กำลัง ของกองอาสารักษาดินแดนได้ภายในเขตพื้นที่ของอำเภอ
ข้อ 3 การสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยไม่ใช้อาวุธผู้มีอำนาจสั่งใช้ได้เต็มตามอัตรากำลังที่มีอยู่
ข้อ 4 การสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้อาวุธ หมายถึง
(1) กรณีใช้อาวุธในเขตพื้นที่
(2) กรณีใช้อาวุธนอกเขตพื้นที่
ข้อ 5 การสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้อาวุธในเขตพื้นที่จะต้องได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการก่อน เมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงจะกระทำได้เว้นแต่
(1) ในกรณีมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ เกี่ยวกับการป้องกันการรุกรานของข้าศึกจากภายนอกประเทศ ให้ผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ 2 สั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดน โดยใช้อาวุธได้เต็มตามอัตรากำลังที่มีอยู่
(2) ในกรณีมีความจำเป็นที่จะต้องใช้กำลังป้องกันและปราบปราม ผู้กระทำผิดกฎหมาย ให้ผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ 2 (2) และ (3) สั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดน โดยใข้อาวุธได้ตามความจำเป็นร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
เมื่อได้สั่งใช้กำลังตาม (1) และ (2) แล้ว ให้ผู้สั่งใช้กำลังรายงาน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทราบ
ข้อ 6 ในกรณีที่มีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องใช้กำลังของกองอาสารักษา ดินแดนปฏิบัติงานตามความต้องการของทางราชการ ผู้บัญชาการจะมอบหมายให้ผู้บังคับการ จังหวัดสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนเป็นกำลังสำรองส่วนหนึ่งที่พร้อมจะเพิ่มเติม หรือสนับสนุนกำลังทหารได้เมื่อจำเป็น โดยใช้อาวุธภายในเขตพื้นที่ของจังหวัดก็ได้
เมื่อผู้บังคับการจังหวัดได้สั่งใช้กำลังของ กองอาสารักษาดินแดนไปแล้วให้ส่งแผนและคำสั่งบรรจุกำลังให้ผู้บัญชาการทราบ
ข้อ 7 การสั่งใช้กำลังของกองอาสารักษาดินแดนเพื่อปฏิบัติการตามหน้าที่ โดยใช้อาวุธนอกเขตพื้นที่ให้ผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ 2 (2) และ (3) มีอำนาจกระทำได้ในกรณี ฉุกเฉินอย่างยิ่งและมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือเป็นกรณีการต่อสู้ในภาวะติดพันหรือผู้บังคับบัญชาตาม ข้อ 2 (2) และ (3) ของเขตพื้นที่ข้างเคียงร้องขอ โดยให้ผู้บังคับบัญชาหรือ ผู้นำหน่วยแจ้งผู้รับผิดชอบพื้นที่ที่เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ทราบในโอกาสแรกที่จะกระทำได้ และเมื่อเสร็จภารกิจให้กลับพื้นที่ทันทีแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการทราบ


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2527
:: (ลงชื่อ) พลเอก สิทธิ จิรโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือโดยที่ มาตรา 18 แห่ง พระราชบัญญัติ กองอาสารักษาดินแดน พ.ศ. 2497 บัญญัติว่าผู้บังคับบัญชามีอำนาจที่จะสั่งใช้ กำลังของกองอาสารักษาดินแดนให้ทำการตามอำนาจหน้าที่ได้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 101 ตอนที่ 156 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2527)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update