กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 49 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 12 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 และ มาตรา 14 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2477 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
เขตจอดเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทยในแม่น้ำเจ้าพระยา คือ บริเวณประมาณกิโลเมตรทางน้ำที่ 7 ถึงบริเวณประมาณกิโลเมตรทางน้ำที่ 7.7 ภายในแนวเขต ดังนี้
ด้านเหนือ-จากจุดพิกัดละติจูด 130 36' 02" เหนือ ลองจิจูด 1000 35' 40" ตะวันออก เป็นเส้นเล็งตรงไปทางทิศตะวันออกจนถึงจุดพิกัดละติจูด 130 36' 02" เหนือ ลองจิจูด 1000 35'45" ตะวันออก
ด้านตะวันออก-จากจุดพิกัดละติจูด 130 36' 02" เหนือ ลองจิจูด 1000 35' 45" ตะวันออก เป็นเส้นเล็งตรงไปทางทิศใต้จนถึงจุดพิกัดละติจูด 130 35' 47" เหนือ ลองจิจูด 1000 35'45" ตะวันออก
ด้านใต้-จากจุพิกัดละติจูด 130 35' 47" เหนือ ลองจิจูด 1000 35'45" ตะวันออก เป็นเส้นเล็งตรงไปทางทิศตะวันตกจนถึงจุดพิกัดละติจูด 130 35' 47" เหนือ ลองจิจูด 1000 35'41" ตะวันออก
ด้านตะวันตก-จากจุดพิกัดละติจูด 130 35' 47" เหนือ ลองจิจูด 1000 35' 41" ตะวันออก เป็นเส้นเล็งตรงไปทางทิศเหนือจนถึงจุดพิกัดละติจูด 130 36' 02" เหนือ ลองจิจูด 1000 35' 40" ตะวันออก


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากการท่าเรือแห่งประเทศไทย ซึ่งมีหน้าที่ขุดลอกบำรุงรักษาร่องน้ำทางเดินเรือ และแอ่งจอดเรือตั้งแต่สะพาน พระพุทธยอดฟ้าตลอดลงไปจนถึงปากร่องน้ำสันดอนแม่น้ำเจ้าพระยา จำเป็นต้องจอดเรือขุด ลอกสันดอนที่บริเวณหน้าป้อมผีเสื้อสมุทรในแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อรับการส่งกำลังบำรุงและ ซ่อมบำรุงรักษาจากกองบริการซึ่งเป็นหน่วยงานของการท่าเรือ ฯ ดังนั้น เพื่อความเป็นระเบียบในการจอดเรือขุดลอกสันดอนทำให้เกิดความสะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำทางเดินเรือ อันจะเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศชาติในทางพาณิชย์นาวี สมควรกำหนดบริเวณหน้าป้อมผีเสื้อสมุทรให้เป็นเขตจอดเรือของการท่าเรือแห่งประเทศไทย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 104 ฉบับพิเศษ หน้า 1 วันที่ 1 กรกฎาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update