กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ทอท. มีอำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยานในเขตสนามบินหาดใหญ่ เว้นแต่กิจการบริการโทรคมนาคมการบิน บริการวิทยุ เครื่องช่วยการเดินอากาศและ บริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันสนามบินหาดใหญ่เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความสำคัญ คณะรัฐมนตรีจึงเห็นสมควรมอบหมายให้ ทอท. เข้าดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ในเขตสนามบินหาดใหญ่ของกรมการบินพาณิชย์ เว้นแต่กิจการบริการโทรคมนาคมการบินบริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศและบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้การดำเนินกิจการท่าอากาศยานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเนื่องจาก มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ ทอท.มีอำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ในเขตสนามบินอนุญาตที่ประกาศกำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินอากาศได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 130 ฉบับพิเศษ หน้า 8 วันที่ 5 สิงหาคม 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update