กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ทอท. มีอำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยานในเขตสนามบินภูเก็ต เว้นแต่กิจการบริการโทรคมนาคมการบิน บริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ และบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) มนตรี พงษ์พานิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันสนามบินภูเก็ตเป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศ ในส่วนภูมิภาคที่มีความสำคัญ คณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ ทอท. เข้าดำเนินกิจการท่าอากาศยานในเขตสนามบินภูเก็ต ของกรมการบินพาณิชย์ เว้นแต่กิจการบริการโทรคมนาคมการบิน บริการวิทยุ เรื่องช่วยการเดินอากาศและบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้การดำเนินกิจการท่าอากาศยานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเนื่องจาก มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ ทอท. มีอำนาจดำเนิน กิจการท่าอากาศยานในเขตสนามบินอนุญาตที่ประกาศกำหนดตามกฎหมาย ว่าด้วยการเดินอากาศได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 105 ตอนที่ 158 หน้า 295 วันที่ 29 กันยายน 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update