กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2531) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคมนาคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ ทอท. มีอำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ในเขตสนามบินเชียงใหม่ เว้นแต่กรณีการบริการโทรคมนาคมการบิน บริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ และบริการควบคุมจราจรทางอากาศ
ข้อ 2 กฎกระทรวงนี้ให้ใชับังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2531 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2531
:: (ลงชื่อ) บรรหา ศิลปาอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันสนามบินเชียงใหม่เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์ระหว่างประเทศในส่วนภูมิภาคที่มีความสำคัญคณะรัฐมนตรี จึงเห็นสมควรมอบหมายให้ ทอท.เข้าดำเนินกิจการท่าอากาศยาน ในเขตสนามบินเชียงใหม่ของกรมการบินพาณิชย์ เว้นแต่กิจการบริการโทรคมนาคมการบินบริการวิทยุเครื่องช่วยการเดินอากาศ และบริการควบคุมจราจรทางอากาศ เพื่อให้การดำเนินกิจการท่าอากาศยานมีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเนื่องจาก มาตรา 9 แห่ง พระราชบัญญัติ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ ทอท. มีอำนาจดำเนินกิจการท่าอากาศยานในเขตสนามบินอนุญาตที่ประกาศกำหนด ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศได้ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมายและกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 150 ตอนที่ 32 ฉบับพิเศษหน้า 1 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2531)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update