กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 (3) และ มาตรา 30 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้กำหนดทุนกองกลางที่ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็นมูลค่ามากกว่าสามแสนบาท


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2534
:: (ลงชื่อ) สุธี สิงห์เสน่ห์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 6 (3) แห่ง พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 บัญญัติห้ามมิให้บุคคลธรรมดา เป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวงเป็น มูลค่ามากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง สมควรกำหนดจำนวนทุนกองกลางดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 157 หน้า 741 วันที่ 5 กันยายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update