กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 14 วรรคสอง และ มาตรา 30 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัดให้เป็นรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด 3 x 4 เซนติเมตร
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงมหาดไทย หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี
ข้อ 4 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 14 วรรคสอง แห่ง พระราชบัญญัติ การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 บัญญัติให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง สมควรกำหนดแบบบัตรประจำตัวดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 108 ตอนที่ 157 หน้า 743 วันที่ 5 กันยายน 2534)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update