กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 และ มาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำปาว ในท้องที่ตำบลศรีธาตุ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลวังสามหมอ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และตำบลสำราญ ตำบลสำราญใต้ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง ตำบลกุงเก่า ตำบลท่าคันโท ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท ตำบลหนองสรวง ตำบลโคกเครือ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกุงศรี ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี ตำบลโนนศิลา ตำบลภูสิงห์ ตำบลสหัสขันธ์ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบลห้วยเม็ก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในแนวเขตตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) อาณัติ อาภาภิรม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำปาว ในท้องที่ตำบลศรีธาตุ ตำบลนายูง อำเภอศรีธาตุ ตำบลหนองหญ้าไซ ตำบลหนองกุงทับม้า ตำบลวังสามหมอ ตำบลคำโคกสูง อำเภอวังสามหมอ ตำบลสีออ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี และตำบลสำราญ ตำบลสำราญใต้ ตำบลโพน อำเภอคำม่วง ตำบลกุงเก่า ตำบลท่าคันโท ตำบลยางอู้ม อำเภอท่าคันโท ตำบลหนองสรวง ตำบลโคกเครือ ตำบลหนองบัว ตำบลหนองกุงศรี ตำบลเสาเล้า อำเภอหนองกุงศรี ตำบลโนนศิลา ตำบลภูสิงห์ ตำบลสหัสขันธ์ ตำบลนามะเขือ อำเภอสหัสขันธ์ ตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก ตำบลนาเชือก อำเภอยางตลาด ตำบลลำปาว อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน เพื่อให้เกิดประโยชน์จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 50 หน้า 33 วันที่ 17 เมษายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update