กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 74 วรรคสอง และ มาตรา 75 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง คมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ผู้ใดประสงค์จะจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาต ตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยหลักฐาน ดังต่อไปนี้
(1) บุคคลธรรมดา
(ก) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว
(ข) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้าน
(ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ
(ง) แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
(2) ห้างหุ้นส่วนสามัญ
(ก) รายชื่อผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ข) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน หรือภาพถ่ายใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของ ผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ง) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้างภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ
(จ) แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
(3) ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน หรือห้างหุ้นส่วนจำกัด
(ข) รายชื่อและสัญชาติของผู้เป็นหุ้นส่วนทุกคน
(ค) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ
(ง) แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
(4) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ก) หนังสือรับรองของนายทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท แสดงการจดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ข) รายชื่อกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ค) ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนหรือภาพถ่ายใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าวของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(ง) สำเนาทะเบียนบ้านหรือภาพถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านของ กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
(จ) สำเนาหรือภาพถ่ายหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับฉบับตีพิมพ์
(ฉ) แผนที่แสดงที่ตั้งสถานตรวจสภาพรถ และแผนผังสิ่งปลูกสร้าง ภายในบริเวณสถานตรวจสภาพรถ
(ช) แบบ ขนาด และรายละเอียดของเครื่องตรวจสภาพรถ
ข้อ 3 สถานตรวจสภาพรถที่อยู่ในเกณฑ์จะได้รับอนุญาตให้จัดตั้งต้องมีลักษณะ และเหมาะสมสำหรับตรวจความมั่นคงแข็งแรง ความสะอาด ความเรียบร้อย และความ เหมาะสมของสภาพรถ ซึ่งอย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(1) อาคารสถานที่ตรวจสภาพรถ สำหรับใช้เป็นที่ติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและเป็นที่ทำการตรวจสภาพรถ
(2) เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวก ในการตรวจสภาพรถตามมาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) ลานจอดรถสำหรับรอการตรวจสภาพรถซึ่งมีพื้นที่พอสมควร
ข้อ 4 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(1) จัดให้มีผู้ควบคุมการตรวจสภาพรถ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ อย่างน้อย 1 คน และเจ้าหน้าที่ตรวจสภาพรถ ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างยนต์ หรือคุณวุฒิอื่นตามที่กรมการขนส่งทางบกให้ความเห็นชอบ
(2) ดำเนินการตรวจสภาพรถ โดยปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกกฎหมาย ว่าด้วยรถยนตร์ และหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศหรือระเบียบที่กรม การขนส่งทางบกกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) จัดทำใบรับรองการตรวจสภาพรถ ประวัติรถ รายงานการตรวจ สภาพรถ เครื่องหมายสำหรับรถที่ผ่านการตรวจสภาพแล้ว และเครื่องหมายหรือเอกสารอื่น ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(4) จัดให้มีเครื่องตรวจสภาพรถหรืออุปกรณ์อื่น ๆ เพิ่มเติมตามความเหมาะสมสำหรับใช้ในการตรวจสภาพรถตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(5) ปรับปรุงเครื่องตรวจสภาพรถให้อยู่ ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ
ข้อ 5 ใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถให้ใช้แบบใบอนุญาตท้าย กฎกระทรวงนี้
ข้อ 6 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผู้ใดประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต ให้ยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบกพร้อมด้วยสำเนาใบอนุญาต จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถหรือใบแทนก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
ในกรณีที่ผู้ประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหลักฐานตาม ข้อ 2 (3) (ก) หรือ (4) (ก) ด้วย แล้วแต่กรณี
ข้อ 7 การอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถให้นายทะเบียน กลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิมให้ใหม่
ข้อ 8 ผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถผู้ใดประสงค์จะขอรับใบแทน ใบอนุญาตที่สูญหายหรือชำรุดในสาระสำคัญ ให้ยื่นคำขอตามแบบของกรมการขนส่งทางบก พร้อมด้วยหลักฐานการรับแจ้งความของสถานีตำรวจหรือใบอนุญาตที่ชำรุดนั้น
การออกใบแทนใบอนุญาต ให้นายทะเบียนกลางออกใบอนุญาตตามแบบใบอนุญาตเดิม แต่ให้ระบุคำว่า "ใบแทน" ไว้ที่ด้านหน้าด้วย
ข้อ 9 การยื่นคำขอตามกฎกระทรวงนี้
(1) สำหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อกรมการขนส่งทางบก
(2) สำหรับสถานตรวจสภาพรถที่ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดอื่น ให้ยื่นต่อสำนักงานขนส่งจังหวัดแห่งท้องที่ที่สถานตรวจสภาพรถนั้นตั้งอยู่ หรือ กรมการขนส่งทางบก


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2535
:: (ลงชื่อ) พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต และการอนุญาตจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ และการขอต่ออายุใบอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2524) ออก ตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ยังไม่เหมาะสมและเอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ ฉะนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้เอกชนลงทุน จัดตั้งสถานตรวจสภาพรถ สมควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขในเรื่องดังกล่าว เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่มที่ 109 ตอนที่ 50 หน้า 35 วันที่ 17 เมษายน 2535)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update