กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2535

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบสำคัญหรือใบอนุญาต ที่ออกให้แก่มูลนิธิตามที่รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด ดังต่อไปนี้
(1) ใบสำคัญการจดทะเบียนอากาศยาน
(2) ใบอนุญาตใช้อากาศยานส่วนบุคคล
(3) ใบสำคัญสมควรเดนอากาศ
(4) ใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน
(5) ใบอนุญาตจัดตั้งเครื่องอำนวยความสะดวกในการเดินอากาศ
(6) ใบอนุญาตจัดตั้งที่ขึ้นลงชั่วคราวของอากาศยาน
(7) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการในลานจอดอากาศยาน
(8) ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบการให้บริการช่างอากาศ
(9) ใบแทนใบสำคัญหรือใบอนุญาต


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) ทวี ไกรคุปต์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธิเป็นสถาบันที่มีวัตถุประสงค์ในการจัดการทรัพย์สินเพื่อการกุศลสาธารณะ การศาสนา ศิลปะ วิทยาศาสตร์ วรรณคดี การศึกษา หรือเพื่อสาธารณประโยชน์อย่างอื่น สมควรยกเว้นค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ให้แก่มูลนิธิตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด และเนื่องจาก มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ให้แก่มูลนิธิตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกำหนด และเนื่องจาก มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินอากาศ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2534 บัญญัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีอำนาจออกกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 35 ก หน้า 19 วันที่ 17 สิงหาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update