กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 65 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่และวรรคห้า ของ ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456
"การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่ในขณะได้มาไม่ต้อง ขอรับใบอนุญาตใช้เรือแต่ต่อมาได้ใช้เครื่องจักรประกอบกับเรือนั้นอันเป็นเหตุให้ต้องขอรับใบอนุญาตใช้เรือ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องยื่นเอกสารหลักฐานตาม (3) (ก)
การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือเก่าที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือมาก่อน และเจ้าของเรือได้กรรมสิทธิ์มาโดยการยกให้หรือโดยทางมรดก ให้ยื่นเอกสารหลักฐานการยกให้หรือการได้รับมรดกแทนเอกสารหลักฐานตาม (3) (ก) และ (4)"
ข้อ 2 ภายในกำหนดเวลาสองปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา การขอรับใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือกลขนาดไม่เกิน 5 ตันกรอสส์ หรือเรือที่ ไม่ใช่เรือกลขนาดไม่เกิน 20 ตันกรอสส์ ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 ถ้าเจ้า ของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานตาม ข้อ 1 (3) (ก) และ (4) ตามกฎกระทรวงดังกล่าวมายื่นต่อเจ้าพนักงานออกใบอนุญาตได้ และเรือดังกล่าวเป็นเรือเก่าที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตใช้เรือมาก่อน โดยมีการโอนกรรมสิทธิ์รับช่วงต่อกันมา หรือเป็นเรือที่เจ้าของเรือได้ต่อขึ้นด้วยตนเอง ให้เจ้าของเรือหรือตัวแทนเจ้าของเรือยื่นเอกสาร หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้แทน
(1) หลักฐานการได้กรรมสิทธิ์เรือ หรือหนังสือรับรองว่าผู้ขอรับใบอนุญาตใช้เรือเป็นเจ้าของเรือจากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพนักงานเจ้าหน้าที่อื่นซึ่งอธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนด
(2) หลักฐานที่แสดงได้ว่าเป็นเรือที่ได้ต่อขึ้นด้วยตนเองจากวัสดุหรือ อุปกรณ์ที่จัดหาหรือผลิตได้เองเป็นส่วนใหญ่หรือจากวัสดุหรืออุปกรณ์เก่าที่ใช้แล้ว
(3) หลักฐานอื่นที่อธิบดีกรมเจ้าท่ากำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2537
:: (ลงชื่อ) พันเอก วินัย สมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 48 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย พ.ศ. 2456 กำหนดให้การยื่นคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือต้องมีใบเสร็จรับเงินของอู่ต่อเรือ ผู้รับจ้างต่อเรือ หรือผู้ขายเรือ ใบเสร็จรับเงินค่าวัสดุและอุปกรณ์ที่เพียงพอแก่การต่อเรือ หรือใบเสร็จรับเงินของผู้ขายเครื่องจักร เป็นหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์ตัวเรือหรือหลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์เครื่องจักรพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือด้วย แต่ในปัจจุบันมีเรือเป็นจำนวนมากที่เจ้าของเรือไม่สามารถนำเอกสารหลักฐานดังกล่าวมาแสดงได้เนื่องจากเป็น เรือเก่าที่มีการโอนกรรมสิทธิ์รับช่วงต่อกันมาหรือเป็นเรือที่เจ้าของเรือได้ต่อขึ้นด้วยตนเอง สมควรผ่อนผันและยกเว้นการยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวพร้อมกับคำขอรับใบอนุญาตใช้เรือ สำหรับเรือดังกล่าวและเรืออื่นบางประเภทเพื่อให้เจ้าของเรือสามารถขอรับใบอนุญาตใช้เรือได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 111 ตอนที่ 36 ก หน้า 63 วันที่ 24 สิงหาคม 2537)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update