กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 9 ขวา ของคลองซอง 5 ซ้าย ของคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 34.766 ของคลองซอย 5 ซ้าย ในท้องที่ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ถึง ประตูระบายปลายคลอง กิโลเมตรที่ 9.430 ในท้องที่ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ตามแนวเขตแผนที่ท้ายกฎกระทรวงนี้ เป็นทางน้ำชลประทานที่เรียกเก็บค่าชลประทาน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) สุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้ กฎกระทรวง ฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองแยก 9 ขวา ของ คลองซอง 5 ซ้าย ของ คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย จากกิโลเมตรที่ 34.766 ของ คลองซอย 5 ซ้าย ในท้องที่ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ถึงประตูระบายปลายคลอง กิโลเมตรที่ 9.430 ในท้องที่ ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เป็นทางน้ำชลประทาน ที่เรียกเก็บค่าชลประทานเพื่อให้เกิดประโยชน์ จากการใช้น้ำอย่างเต็มที่ และเนื่องจาก มาตรา 8 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง พ.ศ. 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การชลประทานหลวง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2518 บัญญัติ ให้ทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทานต้องกำหนดโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 15 ก หน้า 3 วันที่ 13 พฤษภาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update