กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของ ข้อ 16 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2531
"ให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตแห่งพื้นที่นั้น รวมถึงผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่นั้น มีสิทธิเข้าไปรับตั้งเพื่อการสอดส่องดูแล หรือแนะนำให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปตามความบริสุทธิ์ยุติธรรม
ให้คณะกรรมการตรวจคะแนนบันทึกเหตุการณ์ ที่ผู้ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่เข้าไปเลือกตั้งเพื่อทำการสอดส่องดูแล หรือแนะนำตามวรรคสองไว้ในท้ายแบบรายงานแสดงผลของการนับคะแนนตามแบบ ส.ก. 2 หรือแบบ ผ.ก. 2"


::ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรให้ปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่นั้น รวมถึงผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นหนังสือจากปลัดกรุงเทพมหานคร หรือผู้อำนวยการเขตแห่งท้องที่นั้นมีสิทธิเข้าไปเลือกตั้ง เพื่อทำการสอดส่องดูแลหรือแนะนำให้การปฏิบัติการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 12 ก หน้า 10 วันที่ 15 เมษายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update