กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 52 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-2

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 มาตรา 97 วรรคหนึ่ง มาตรา 98 และ มาตรา 99 แห่งพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522
ข้อ 2 ผู้ขอรับรองใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ผู้เก็บค่าโดยสาร นายตรวจ และผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้
(1) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ
(ก) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดใดชนิดหนึ่ง ในประเภทการ ขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำว่าสิบแปดปี
(ข) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
(ค) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สอง และชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำก่ายี่สิบสองปี
(ง) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่สี่ ในประเภทการขนส่งส่วนบุคคล การขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็ก ต้องมีอายุไม่ต่ำวกว่ายี่สิบห้าปี
(2) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้เก็บค่าโดยสาร ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี
(3) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปี
(4) ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้บริการ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่าสิบห้าปี


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ 2541
:: สนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ปฎิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากปัจจุบัน ประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ทำให้เกิดภาวะการขาดแคลนผู้ขับรถโดยเฉพาะในประเภทการขนส่งประจำทางและการขนส่งไม่ประจำทาง ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าวและส่งเสริมการประกอบอาชีพสุจริต รวมทั้งพัฒนาระบบ การขนส่งภายในประเทศ ให้ทันสมัยเหมาะสมกับภาวะการณ์ในปัจจุบันและให้เป็นสากลมาก ยิ่งขึ้นเช่นเดียวกับนานาประเทศ สมควรลดอายุของผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถชนิดที่หนึ่ง ชนิดที่สองและชนิดที่สาม ในประเภทการขนส่งประจำทาง การขนส่งไม่ประจำทาง หรือการขนส่งโดยรถขนาดเล็กที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 45 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 เสียใหม่ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 85 ก หน้า 1 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update