กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 242 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปอีกมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพและสิ่งแวดล้อมตำบลคลองข่อย ตำบลบ้านใหม่ ตำบลบางพูด ตำบลบางตะไมย์ ตำบลคลองพระอุดม ตำบลบาลพลับ ตำบลปากเกร็ด ตำบลคลองเกลือ ตำบลเกาะเกร็ด ตำบลอ้อมเกร็ด ตำบลทำอิฐ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด ตำบลลำไพ ตำบลละหาร ตำบลบางบัวทอง ตำบลพิมลราช ตำบลโสนลอย ตำบลบางรักพัฒนา ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัว ตำบลท่าทราย ตำบลไทรม้า ตำบลบางรักน้อย ตำบลบางกระสอตำบลบางเขน ตำบลตลาดขวัญ ตำบลบางกราง ตำบลส่วนใหญ่ ตำบลบางสีเมือง ตำบลบางไผ่ อำเภอเมืองนนทบุรี ตำบลเสาธงหิน ตำบลบางเลน ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ และบางคูเวียง ตำบลบางขนุน ตำบลบางสีทอง ตำบลบางขุนกอง ตำบลบางกรวย ตำบลหาสวัสดิ์ ตำบลวัดชลอ ตำบลปลายบาง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี ซึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 94 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวม ในท้องที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนไป และเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้ บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี และ เนื่องจาก มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้
(ร.จ. เล่ม 112 ตอนที่ 43 ก หน้า 35 วันที่ 9 ตุลาคม 2538)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update