กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 245 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฎกระทรวง ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปอีกมีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2538 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2538
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพและสิ่งแวดล้อมตำบลน้ำน้อย ตำบลคู่เต่า ตำบลท่าข้าม ตำบลคองแห ตำบลทุ่งใหญ่ ตำบลคอหงส์ ตำบลคลองอู่ตะเภา ตำบลหาดใหญ่ ตำบลควนสัง ตำบลฉลุง ตำบลทุ่งตำเสา ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ ตำบลแม่ทอม ตำบลท่าช้าง กิ่งอำเภอบางกล่ำ อำเภอหาดใหญ่ และตำบลนาหม่อม จังหวัดสงขลา ซึ่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 16 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดให้ใช้บังคับผังเมืองรวมในท้องที่ดังกล่าว ได้เปลี่ยนไปและเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎกระทรวงนั้น ใช้บังคับสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฎกระทรวงดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี และ เนื่องจาก มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่า การขยายระยะ เวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายนี้
ชื่อท้องที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง เพราะได้มีการตั้งกิ่งอำเภอนาหม่อม อำเภอหาดใหญ่ ขึ้น "อำเภอนาหม่อม" เมื่อ พ.ศ. 2537 หลังจากที่ กฎกระทรวง ฉบับที่ 97 (พ.ศ. 2533) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ใช้บังคับแล้ว
(ร.จ. เล่ม 112 ตอนที่ 43 ก หน้า 41 วันที่ 9 ตุลาคม 2538)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update