กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 วรรคสอง มาตรา 11 (2) และ (3) และ มาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โดยคำแนะนำของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในกฎกระทรวงนี้
"อาคารควบคุม" หมายความถึง อาคารที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนด ให้เป็นอาคารควบคุมตาม พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535
"เจ้าของอาคารควบคุม" หมายความรวมถึง บุคคลอื่นซึ่งครอบครองอาคารควบคุมด้วย
ข้อ 2 เจ้าของอาคารควบคุมต้องส่งข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานและ การอนุรักษ์พลังงานให้กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแบบ บพอ.1 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 3 ให้ส่งข้อมูลรายเดือนของเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนภายในเดือนกรกฎาคมของปีนั้น และข้อมูลรายเดือนของเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไปโดยมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว
ถ้าส่งข้อมูลตามวรรคหนึ่งทางไปรษณีย์ให้ส่ง โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และให้ถือวันที่ลงทะเบียนเป็นวันที่ส่งข้อมูล สำหรับการส่งข้อมูลทางโทรสาร ให้ถือวันที่ส่งโทรสารเป็นวันที่ส่งข้อมูล ถ้าต่อมาเจ้าของอาคารควบคุมได้ส่ง แบบส่งข้อมูล (แบบ บ พอ. 1) ฉบับจริงภายในเจ็ดวันนับแต่วันครบกำหนดการส่ง ข้อมูลตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 4 เจ้าของอาคารควบคุมต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและ การอนุรักษ์พลังงาน ตามแบบ บพอ. 2 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 5 การบันทึกข้อมูลให้บันทึกเป็นรายเดือน โดยมีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานเป็นผู้ลงนามรับรองความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวของแต่ละเดือน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2538
:: (ลงชื่อ) ยิ่งพันธ์ มนะสิการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้คือ โดยที่เจ้าของอาคารควบคุมมีหน้าที่ในการส่งข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต การใช้พลังงาน และการอนุรักษ์พลังงานต่อกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตามแบบและระยะเวลาที่กำหนดในกฎกระทรวงและต้องจัดให้มีการบันทึกข้อมูลการใช้ พลังงานการติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและ การอนุรักษ์พลังงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 112 ตอนที่ 46 ก หน้า 18 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2538)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update