กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 35 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ความใน ข้อ 12 (3) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มิให้ใช้บังคับกับการออกสลากกินแบ่ง งวดพิเศษที่กระทรวงการคลัง ได้ออกเพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลศิริราช
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งที่กระทรวงการคลัง ได้ออกเพื่อนำรายได้ไปจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราชเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กระทรวงการคลังได้ออกสลากงวดพิเศษเพื่อนำรายได้ไปใช้ในการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โรงพยาบาลศิริราช สมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่น สลากกินแบ่งดังกล่าวเสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 22 ก หน้า 51 วันที่ 19 มิถุนายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update