กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ข้อที่ 1-8

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 และ มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ผู้ที่ประสงค์จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมจัดทำโครงการ ซึ่งอย่างน้อย ต้องประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องดังต่อไปนี้เสนอต่อคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
(1) แผนงานและกำหนดระยะเวลาการพัฒนาโครงการ ตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ
(2) ประเภทอุตสาหกรรมเป้าหมาย
(3) แผนที่โดยสังเขปแสดงจำนวนเนื้อที่ซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 20 ไร่ แนวเขตที่ดินแหล่งรองรับน้ำทิ้ง และบริเวณข้างเคียง
(4) แผนผังแสดงการใช้ที่ดิน โดยแยกเป็นเขตอุตสาหกรรม เขตพาณิชย์และบริการ เขตที่พักอาศัย เขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่น เขตพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน ทั้งนี้ ตามลักษณะของนิคมอุตสาหกรรม
(5) แหล่งน้ำใช้
(6) ขนาดของการลงทุน
(7) แหล่งเงินทุน
(8) แผนการให้เช่า ให้เช่าซื้อ และขายอสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์
(9) แผนการเงิน
(10) ข้อเสนอเกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนเพื่อบำรุงรักษาและสร้าง ทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม
(11) รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ซึ่งรวมถึงขีดความสามารถของสิ่งแวดล้อมในการรองรับมลพิษจากโครงการ
ข้อ 2 ในกรณีที่เอกชนหรือบุคคลอื่นประสงค์จะจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมโดยขอ ให้ กนอ. ร่วมดำเนินงานด้วย นอกจากจะต้องดำเนินการตาม ข้อ 1 แล้วจะต้องจัดทำรายละเอียดหรือแสดงหลักฐานในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(2) การกำหนดค่าบำรุงรักษาและค่าบริการ สำหรับระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่น ๆ ที่จะเรียกเก็บจากผู้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม
(3) หลักฐานแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง หรือหลักฐานแสดงการจะได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง ในที่ดินนั้น
ข้อ 3 การดำเนินการให้บริการระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นในนิคมอุตสาหกรรมที่ กนอ. จัดตั้งขึ้น หรือ กนอ. ร่วมดำเนินงานกับบุคคลอื่น หรือบุคคลอื่นดำเนินการเองให้เป็นไป ตามที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด
ข้อ 4 นิคมอุตสาหกรรมแต่ละแห่งต้องจัดให้มีกองทุนเพื่อบำรุงรักษา และสร้างทดแทนระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกในนิคมอุตสาหกรรม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนดโดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา
ข้อ 5 ในการจัดพื้นที่ในนิคมอุตสาหกรรมต้องจัดให้มีเขตพื้นที่ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่น เขตพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ของพื้นที่ทั้งหมด
ในกรณีที่นิคมอุตสาหกรรมมีพื้นที่ตั้งแต่ 1,000ไร่ขึ้นไป ให้จัดให้มีเขตพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่น เขตพื้นที่สีเขียว และพื้นที่แนวกันชน ตามที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 250 ไร่
พื้นที่ส่วนที่เหลือจากการจัดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้จัดเป็นเขตอุตสาหกรรม และเขตพาณิชย์และบริการและเขตที่พักอาศัย (ถ้ามี) แต่ทั้งนี้จะต้องมีเขตอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 65
ข้อ 6 นิคมอุตสาหกรรมที่มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ไร่ขึ้นไป ต้องจัดตั้งบนพื้นที่ติดกับถนนสาธารณะที่มีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร หรือมีทางเชื่อมกับถนน สาธารณะดังกล่าวโดยมีเขตทางกว้างไม่น้อยกว่า 30 เมตร
ข้อ 7 นิคมอุตสาหกรรมแต่ละประเภทต้องมีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการที่จำเป็นอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป
(ก) ระบบถนนภายในนิคมอุตสาหกรรม
(ข) ระบบระบายน้ำฝน และหรือระบบป้องกันน้ำท่วม
(ค) ระบบประปา
(ง) ระบบบำบัดน้ำเสีย
(จ) ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
(ฉ) ระบบไฟฟ้า
(ช) ระบบดับเพลิงและระบบป้องกันอุบัติภัย
(ซ) ระบบจัดการกากอุตสาหกรรม มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล
(ฌ) ระบบติดตามตรวจสอบมลพิษและคุณภาพสิ่งแวดล้อม
(ญ) ระบบรักษาความปลอดภัย
(ฎ) อาคารบริการ และพื้นที่ใช้ประโยชน์อื่น ๆ ตามความจำเป็น เช่น อาคารสำนักงาน และที่พักอาศัยของพนักงาน กนอ. เป็นต้น
(2) เขตอุตสาหกรรมส่งออก นอกจากจะต้องจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการตาม (1) แล้วต้องจัดให้มีสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ ตามความจำเป็นด้วย
(ก) รั้วโดยรอบเขตอุตสาหกรรมส่งออก เส้นทางตรวจสอบ ทางกายภาพโดยรอบและจุดตรวจสอบการเข้าออก
(ข) อาคารสำนักงานศุลกากรและที่พักอาศัยของเจ้าหน้าที่ศุลกากร
(ค) โรงพักสินค้าและคลังสินค้า
นอกจากที่กำหนดไว้ใน (1) และ (2) แล้วคณะกรรมการนิคมอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทยอาจกำหนดให้มีระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการอื่นเพิ่มเติมตามความจำเป็นอีกก็ได้ เช่น ศูนย์ฝึกอบรมศูนย์กลางการติดต่อสื่อสาร สถานพยาบาล การบริการรถรับส่ง เป็นต้น
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการตาม (1) และ (2) ให้เป็นไปตามมาตรฐานและข้อกำหนดที่คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำหนดตาม มาตรา 23 (1) แห่ง พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นผู้มีอำนาจ ในการพิจารณาและวินิจฉัยปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎกระทรวงนี้


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) ไชยวัฒน์ สินสุวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจาก มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 บัญญัติให้นิคมอุตสาหกรรม ที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการดำเนินการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการออกแบบ การพัฒนาและการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 25 ก หน้า 14 วันที่ 5 กรกฎาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update