กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 265 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ข้อที่ 1-4

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหนึ่ง และวรรคสาม แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 8 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) สถานที่บรรจุก๊าซที่เป็นสถานีบรรจุก๊าซและลานบรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซที่เป็นโรงเก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว"
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 9 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) สถานที่บรรจุก๊าซที่เป็นสถานีบรรจุก๊าซและลานบรรจุก๊าซ และสถานที่เก็บก๊าซที่เป็นโรงเก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (4) ของ ข้อ 10 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(4) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่เป็นโรงเก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (3) ของ ข้อ 11 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(3) สถานที่บรรจุก๊าซและสถานที่เก็บก๊าซที่เป็นโรงเก็บก๊าซ ตามกฎหมายว่าด้วยการบรรจุก๊าซปิโตรเลียมเหลว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับสถานที่เก็บก๊าซ เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังเมืองรวม กรุงเทพมหานครเป็นสถานที่ใช้ก๊าซและสถานที่จำหน่ายอาหารที่ใช้ก๊าซได้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการบริโภคอุปโภค และการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ในการนี้สมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลางที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก และที่ดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ตามที่กำหนดใน กฎกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 เสียใหม่ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 26 ก หน้า 12 วันที่ 10 กรกฎาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update