กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 ข้อที่ 1-5

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 วรรคสอง และ มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามแบบท้ายกฎกระทรวงนี้
ข้อ 2 รูปถ่ายที่ติดบัตรประจำตัว ให้ใช้รูปถ่ายไม่เกินหกเดือนก่อนวันยื่นคำขอมีบัตรประจำตัว ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ครึ่งตัว หน้าตรง แต่งเครื่องแบบข้าราชการ หรือเครื่องแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือชุดสากลไม่สวมหมวก
ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ ระดับ 10 ขึ้นไป
ข้อ 4 ให้อธิบดีกรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงานเป็นผู้ออกบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ 9 ลงมาและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
ข้อ 5 บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ให้ใช้ได้ห้าปีนับแต่วันออกบัตร


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) อุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการ รักษาราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติ การส่งเสริมการอนุรักษ์พลัง พ.ศ. 2535 บัญญัติให้บัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเป็นไปตามแบบที่กำหนดในกฎกระทรวง สมควรกำหนดแบบบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 27 ก หน้า 20 วันที่ 11 กรกฎาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update