กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ข้อที่ 1-9

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (5) ของ ข้อ 1 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และ ให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(5) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตร ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป"
ข้อ 2 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น (5) ของ ข้อ 2 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521
"(5) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (2) ของ ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"(2) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (6) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
"(6) รูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 2.5 x 3 เซนติเมตรซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกินหกเดือน จำนวนสามรูป"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 5 คำขอพร้อมด้วยหลักฐานและเอกสารตาม ข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และ ข้อ 4 ให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ จังหวัดอำเภอที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงานหรือสำนักงานของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ ดังต่อไปนี้
(1) ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่น ณ กองงานคนต่างด้าว กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
(2) ในจังหวัดอื่น ให้ยื่น ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหรือที่ว่าการอำเภอแห่งท้องที่ที่เป็นที่ตั้งสถานที่ทำงาน หรือสำนักงานของคนต่างด้าวผู้ยื่นคำขอ หรือศูนย์อพยพในจังหวัดนั้น"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน (6) ของ ข้อ 4 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 6 ใบอณุญาติทำงาน ให้ใช้แบบ ตท.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้
ใบแทนอนุญาติทำงานให้ใช้แบบ ตท.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้ โดยเพิ่มคำว่า"ใบแทน" ประทับไว้ที่ด้านหน้าของใบอนุญาตทำงานด้วย"
ข้อ 7 ให้ยกเลิกแบบ ตท.9 ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530 ) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 และให้ใช้แบบ ตท.9 และแบบ ตท.9 ท้ายกฎกระทรวงนี้แทน
ข้อ 8 ให้ใบอนุญาติทำงาน (แบบ) ตท.9) ที่ออกให้แก่คนต่างด้าวตาม มาตรา 12 ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับให้ใช้ต่อไปจนกว่าใบอนุญาติทำงานนั้นจะสิ้นสุด
ข้อ 9 ท้ายกฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2539 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) ประสงค์ บูรณ์พงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่แบบคำขอรับใบอนุญาติทำงาน (แบบ ตท. 8) และแบบใบอนุญาติทำงาน (แบบ ตท.9) ท้าย กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2522) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ซึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2530) ออกตามควานในพระราชบัญญัติ การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 เป็นแบบที่มีรายละเอียดมากและได้ใช้มาเป็นเวลานาน จึงมีรูปแบบไม่สอดคล้องกับระบบการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันซึ่งจัดเก็บด้วยคอมพิวเตอร์ สมควรปรับปรุงแบบคำขอรับใบอนุญาติทำงานและแบบใบอนุญาติทำงานดังกล่าวให้เหมาะสมยิ่งขึ้น และเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแบบใบอนุญาติทำงาน (แบบ ตท. 9) สมควรปรับปรุงข้อกำหนดอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย นอกจากนี้สมควรแก้ไขการกำหนดสถานที่สำหรับยื่นคำขอรับใบอนุญาตทำงาน และคำขออื่นให้ถูกต้องและสอดคล้องกับสถานภาพและสภาพแรงงานในปัจจุบันของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 35 ก หน้า 19 วันที่ 30 สิงหาคม 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update