กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-3

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 16 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2503 และ มาตรา 17 แห่ง พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ความใน ข้อ 12 (3) แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 มิให้ใช้บังคับกับการออกสลาก ดังต่อไปนี้
(1) สลากการกุศลบำรุงมูลนิธินพรัช - รัตนโกสินทร์ ที่มูลนิธิ นพรัชรัตนโกสินทร์ ได้ออกเพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนทางด้านการแพทย์ในการค้นคว้าวิจัยสำหรับโรคที่ยากแก่การรักษาให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ สำหรับสลากงวดที่ออกรางวัล วันที่ 1 มิถุนายน 2538 และงวดที่ออกรางวัลวันที่ 16 มิถุนายน 2538
(2) สลากการกุศลมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยที่มูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย ได้ออกเพื่อนำรายได้ไปสร้างตึกกัลยาณิวัฒนา สำหรับสลากงวดที่ออกรางวัล วันที่ 16 กันยายน 2538
ข้อ 2 ให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งตาม ข้อ 1 เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซึ่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย
ข้อ 3 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 9 กันยายนม พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บรรหาร ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มูลนิธินพรัช-รัตนโกสินทร์ได้ออกสลากการกุศลบำรุงมูลนิธินพรัช - รัตนโกสินทร์ เพื่อหารายได้สนับสนุนกองทุนด้านการแพทย์ในการค้นคว้าวิจัยสำหรับโรคที่ยากแก่การรักษาให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้ออกสลากการกุศลมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยเพื่อนำรายได้สร้างตึกกัลยาณิวัฒนา สมควรกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตการเล่นสลากกินแบ่งดังกล่าวเสียภาษีในอัตรารัอยละ 0.5 แห่งยอดราคาสลากซี่งมีผู้รับซื้อก่อนหักรายจ่าย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 38 ก หน้า 10 วันที่ 17 กันยายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update