กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 6 แห่ง พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 3ทวิ และ ข้อ 3ตรี แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530
" ข้อ 3ทวิ เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตาม ข้อ 3 แต่ยังมิได้รับการจดทะเบียนหากประสงค์จะขอรับการจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 ให้ยื่นคำขอจดทะเบียนกองทุนหรือทั้งยื่นคำขอเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างเข้ากองทุนต่อนายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน ข้อ 3
" ข้อ 3ตรี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพใดที่ได้จดทะเบียนไว้แล้วตาม พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แต่ยังมิได้ยื่นคำขอนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตาม ข้อ 3 เข้ากองทุนหากประสงค์จะนำเงินดังกล่าวเข้ากองทุน ให้ยื่นคำขอต่อ นายทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2540 โดยจะต้องนำเงินทั้งหมดเข้ากองทุนในครั้งเดียว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2539
:: (ลงชื่อ) บดี จุณณานนท์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ในปัจจุบันยังมีเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่นายจ้างได้จัดสรรหรือสำรองไว้และหรือที่ลูกจ้างได้สะสมไว้แยก ต่างหากจากเงินอื่น ๆ ที่ยังมิได้จดทะเบียนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพเพิ่มมากขึ้นจึงสมควรกำหนด ระยะเวลาให้สามารถนำเงินทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตาม ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง (พ.ศ. 2532) ออกตามความในพระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 มาจดทะเบียนเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รวมทั้งสมควรกำหนดระยะเวลาให้สามารถนำเงินทุน สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างที่มีลักษณะตาม ข้อ 3 ดังกล่าวมาเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว ทั้งนี้ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตาม ประมวลรัษฎากร ได้ จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 113 ตอนที่ 40 ก หน้า 16 วันที่ 24 กันยายน 2539)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update