กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 374 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฏกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฏกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งได้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาครั้งหนึ่งแล้วโดย กฏกระทรวง ฉบับที่ 340 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปเป็นครั้งที่สอง มีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบับนี้คือโดยที่ปรากฏว่า สภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่กรุงเทพมหานคร ซึ่ง กฏกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฏกระทรวง ฉบับที่ 316 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดให้ใช้ผังเมืองรวมบังคับในท้องที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป และได้เคยขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฏกระทรวงดังกล่าวมาครั้งหนึ่งแล้วตาม กฏกระทรวง ฉบับที่ 340 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 แต่เป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมได้ทันภายในระยะเวลาที่กฏกระทรวงนั้น ใช้บังคับสมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฏกระทรวง ฉบับที่ 116 (พ.ศ. 2535) เป็นครั้งที่สอง จึงจำเป็นต้องออกกฏกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 40 ก หน้า 4 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update