กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฏกระทรวง ฉบับที่ 381 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 และ มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฏกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ให้ขยายระยะเวลาการใช้บังคับ กฏกระทรวง ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ต่อไปอีก มีกำหนดหนึ่งปี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นไป


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2541
:: (ลงชื่อ) พลตรี สนั่น ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฏกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่ปรากฏว่าสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมในท้องที่ตำบลเกวียนหัก ตำบลซึ้ง ตำบลขลุง และตำบลวันยาว อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี ซึ่ง กฏกระทรวง ฉบับที่ 139 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 กำหนดให้ใช้ผังเมืองรวมบังคับในท้องที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนแปลงไป และเป็นกรณีที่ไม่อาจดำเนินการแก้ไขผังเมืองรวมได้ทันภายในระยะเวลาที่กฏกระทรวงนั้นใช้บังคับ สมควรขยายระยะเวลาการใช้บังคับกฏกระทรวงดังกล่าวต่อไปอีกหนึ่งปี และเนื่องจาก มาตรา 26 วรรคหก แห่ง พระราชบัญญัติ การผังเมือง พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ การผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2535 บัญญัติว่าการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวมให้กระทำโดยกฏกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฏกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 115 ตอนที่ 40 ก หน้า 18 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2541)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update